Pre­si­se­ring

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

●● Fædre­lands­ven­nen skrev i går at vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen lo­ver å låne tre mil­lio­ner kom­mu­na­le kro­ner til red­ning av ka­no­nen på Ka­non­mu­se­et på Møvig.

Det­te var ikke helt pre­sist. Vis­se for­ut­set­nin­ger må være på plass før det­te kan skje: 1: Den nye søk­na­den om 3,5 mil­lio­ner kro­ner til ved­li­ke­hold blir ikke tatt med i Stor­tin­gets for­hand­lin­ger om re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett til vår­en. 2: For­svars­mu­se­et må gå inn på en av­ta­le om å be­ta­le til­ba­ke de tre mil­lio­ner kro­ne­ne til Kris­tian­sand kom­mu­ne over en tre­års­pe­rio­de. 3: Lå­net må god­kjen­nes av by­sty­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.