Æres­drap sett in­nen­fra

Faedrelandsvennen - - KULTUR - VILDE IMELAND

DOKUMENTAR «Ære være mine døt­re »

Le­ne Wold Kag­ge

Hvor­dan ten­ker en far som dre­per sin dat­ter? Hvor­dan for­hol­der han seg til det han har gjort når han le­ver i et sam­funn hvor så­kalt æres­drap til en viss grad er kul­tu­relt ak­sep­tert?

Det er i Jor­dan at jour­na­list og sam­funns­vi­ter Le­ne Wold de sis­te tre åre­ne har for­søkt å fin­ne svar på det­te spørs­må­let. Boka er sen­trert rundt in­ter­vju­er med «Rah­man», en jor­dansk far fra ør­ke­nen Ma’an, som gjen­nom­går en kri­se når han må ta stil­ling til den ene dat­te­rens «umo­rals­ke opp­før­sel». Som Rah­man selv sier det: «Det du ikke vet er hvor­dan det fø­les å mis­te æren sin i det­te lan­det». De­ler av his­to­ri­en blir også for­talt av «Amina» – søs­te­ren til den drep­te.

Selv om Wold har til­brakt mye tid i Jor­dan, er ma­te­ria­let hen­nes tynt. Hun har lite å ba­se­re sel­ve his­to­ri­en om Rah­mans fa­mi­lie på ut­over det han selv har for­talt. Der­med er Wolds uni­ke kilde­ma­te­ria­le både bo­kas størs­te styr­ke og dens størs­te svak­het. Det er åpen­bart en bragd at hun har fått draps­man­nen i tale. Men ma­te­ria­let er sam­ti­dig for skrint til at his­to­ri­en gir le­se­ren mer enn en ny­hets­re­por­ta­sje med sam­me tema.

For­tel­ler­gre­pe­ne er ikke gode nok, ver­ken når det kom­mer til Wolds for­søk på å spe på med sine egne opp­le­vel­ser el­ler når hun prø­ver å set­te seg inn i Rah­man el­ler Ami­nas hode. Per­sone­ne frem­står mer som papp­fi­gu­rer, tvun­get frem gjen­nom et platt språk.

Wold er også tid­lig i bo­ken ty­de­lig på hva hun selv ten­ker om æres­drap: at det ikke har noe å gjø­re med islam, men er et pro­dukt av kul­tur i tra­di­sjo­nel­le ør­ken- og no­made­sam­funn. Ved bo­kens slutt er jeg som le­ser frem­de­les ikke helt over­be­vist om det­te.

Det er en god idé å for­tel­le om æres­drap fra gjer­nings­per­sonens per­spek­tiv. Wold skri­ver bra om det pa­ra­dok­sa­le ved den jor­dans­ke jus­sen, Men som for­tel­ling i bok­form kla­rer ikke Wold å bore dypt nok i ma­te­ri­en, ver­ken som for­tel­len­de el­ler som un­der­sø­ken­de jour­na­list.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.