Brid­get Jo­nes mø­ter Miss Marple

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TOR­BORG IG­LAND

ROMAN «Uten ve­sent­li­ge feil el­ler mang­ler»

Lin­da Sko­ma­ker­stu­en Okober

Ro­man­sen mø­ter mys­te­rie­sjan­ge­ren i ro­ma­nen til

Lin­da Holdø Sko­ma­ker­stu­en. In­gre­di­en­se­ne er som føl­ger: En litt trist norsk små­by, en gret­ten re­vi­sor, El­vi­ra, som har mis­tet tro­en på kjær­lig­he­ten (og, med få unn­tak, men­nes­ke­he­ten ge­ne­relt), en snobb, som har ar­vet en ge­di­gen eien­dom i El­vi­ras nabo­lag, og et mys­te­ri­um.

El­vi­ra hol­der om­gi­vel­se­ne på av­stand med sar­kas­tis­ke be­merk­nin­ger og en is­kald skul­der, mens hun ro­ter i en mys­tisk for­svin­ning, og det som etter hvert ser ut til å være en barne­bort­fø­ring og kan­skje til og med et drap. Imens kjem­per hun for å hol­de en iv­rig bei­ler på av­stand, for å slip­pe enda en­gang å bli skuf­fet i kjær­lig­het.

Bo­kas ryt­me sit­ter ikke helt i star­ten. Det tar litt tid før jeg tror helt på Sko­ma­ker­stu­ens ro­man­ka­rak­ter, den 48 år gam­le tall­knu­se­ren El­vi­ra. Jeg over­be­vi­ses hel­ler ikke helt av hu­mo­ren («Fak­tu­ra­en er sti­let til Wrols Kom­pju­ter­sør­vis AS») og det tar tid før jeg tror på den tøf­fe to­nen. Dess­uten in­tro­du­se­res det sta­dig nye ka­rak­te­rer, litt for man­ge til at man helt kla­rer å hen­ge med i svin­ge­ne.

Men hel­dig­vis går det seg til, og for­fat­te­ren kla­rer å sam­le trå­de- ne. Etter hvert be­gyn­ner jeg å like både his­to­ri­en og El­vi­ra og mer­ker at jeg har lyst til å lese vi­de­re.

For Sko­ma­ker­stu­en har, svak­he­te­ne til tross, klart å set­te opp et godt plott, og det er gans­ke så be­fri­en­de med en ho­ved­per­son som er både barsk og litt ufor­dra­ge­lig.

Tit­te­len, «Uten ve­sent­li­ge feil el­ler mang­ler», re­fe­re­rer til det som skal til for at et regn­skap skal bli re­vi­dert og god­kjent, og hen­spil­ler mu­li­gens også til li­vet ge­ne­relt, slik det etter­hvert kom­mer til å for­to­ne seg for El­vi­ra.

Helt uten feil og mang­ler er ikke den­ne boka. Hu­mor er ba­lanse­kunst, og for­fat­te­ren snub­ler litt un­der­veis. Men her er et godt plott, en rus­tikk for­tel­ler­stem­me og en vil­je til å un­der­hol­de. Det er en god start.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.