10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

22. MARS 2007

●● Vi vil ha sam­me luk­sus på sjø­en som hjem­me. Bå­ten skal helst være en fly­ten­de hyt­te. Gjer­ne med mikro­ovn, sen­tral­støv­su­ger og flat­skjerm. Der­for er det kan­skje ikke så rart at t Win­dys luk­su­riø­se 52-fo­ter Xann­thos er blitt det sto­re trekk­plas­te­ret på årets Sjø­en for alle på Lille­strøm. – Folk strøm­mer til i et så stort an­tall at vi har måt­tet inn­føre kø­orddning, sier salgs­sjef Karl Au­dun Sk­rette­berg i Win­dy. . For de som ikke har råd til å bru­ke 8,5 mil­lio­ner kro­ner på 52-fote2-fo­te­ren, er det li­ke­vel håp. Fle­re re av de mind­re bå­te­ne prop­pes med ut­styr som folk vil ha. Ek­semp­le­rer på det­te er: Kart­plot­ter, steke­ovn, mikro­bølge­ovn, sen­tral­støv­su­ger, flat­skjerm, tskjerm, bre­de dob­belt­sen­ger, ste­reo­an­legg nlegg og se­pa­rat dusj og toa­lett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.