Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvem har skre­vet bø­ker om den svens­ke jour­na­lis­ten An­ni­ka Bengtzon?

2. Hvem gjor­de stor suk­sess med pla­ten ”Mur­der Bal­lads” i 1996, og sang blant an­net du­ett med Ky­lie Mi­no­gue?

3. Hvil­ken 90 år gam­mel tysk-ame­ri­kansk skue­spil­ler­in­ne, natt­klubb- og ka­ba­ret­san­ger­in­ne døde i mai 1992?

4. Hva he­ter Spa­nias størs­te fly­sel­skap, med ho­ved­ba­ser i Mad­rid og Bar­ce­lo­na, som i 2009 fu­sjo­ner­te med Bri­tish Air­ways?

5. Hva be­tyr or­det plu­to­kra­ti?

6. Hvil­ken No­bel­pris mot­tok Win­ston Churchill i 1953?

7. I hvil­ken by lig­ger Kris­ti­an­sten fest­ning?

8. Hva he­ter Nor­ges enes­te kvin­ne­li­ge hel­gen?

9. Hva er tinnitus?

10. I hvil­ken mu­si­kal fore­går hand­lin­gen i Ber­lin, på ”The Kit-kat Club”?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.