– Pro­ble­ma­tisk at jen­ter har et så å dår­lig til­bud

Den­ne gjen­gen fra Fløy er det enes­te la­get fra Kris­tian­sand kom­mu­ne som stil­ler med lag i den lo­ka­le jen­ter 16-se­ri­en.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HENRIK GILL henrik.gill1996@hot­mail.com

– Det er synd, for det er en vel­dig stor over­gang for man­ge å ta ste­get opp til se­nior­fot­ball så tid­lig. Da mis­ter vi fle­re po­ten­si­elt gode spil­le­re, for man­ge slut­ter, sier Mi­ka­la Holvik, som spil­ler på Fl­øys jen­ter 16-lag.

Si­den 2013 har Ag­der Fot­ball­krets sett en øk­ning i an­tall lag i alle al­ders­trinn. Li­ke­vel må fle­re av jen­te­ne fra Kris­tian­sand rei­se uten­for kom­mu­nen for å fin­ne et godt til­bud.

Ag­der fot­ball­krets stil­ler med tre jen­ter 16-se­ri­er til vår­se­son­gen 2017. To av dis­se spil­les på 11’er, mens den sis­te er en egen 7’er se­rie. Fløy er det enes­te la­get fra Kris­tian­sand kom­mu­ne som stil­ler lag, og del­tar i 7’er se­ri­en. Det be­tyr at jen­ter som vil spil­le J16 fot­ball på 11’er, må rei­se til en an­nen kom­mu­ne for å fin­ne et til­bud. Det er hel­ler in­gen jen­ter 19-se­rie i Ag­der fot­ball­krets.

– Jeg sy­nes det er rart at vi er det enes­te la­get igjen fra Kris­tian­sand, sier Holvik.

Hun vil sat­se på fot­bal­len, og skul­le øns­ke det var et til­bud om å spil­le J19-fot­ball.

– Jeg vil sat­se vi­de­re, så nes­te år blir det nok se­nior­fot­ball på meg. Det tror jeg skal gå bra, men hvis til­bu­det var der vil­le jeg hel­ler spilt J19 fot­ball nes­te år, for­kla­rer Holvik.

– PRO­BLE­MA­TISK

Dag­lig le­der i Se­rie­for­enin­gen for kvinne­fot­ball, He­ge Jør­gen­sen, be­skri­ver si­tua­sjo­nen som pro­ble­ma­tisk.

– Egent­lig stri­der det­te med hele fot­bal­lens verdi­grunn­lag - «Fot­ball­gle­de, mu­lig­he­ter og ut­ford­rin­ger for alle». Det at jen­te­ne må rei­se til en an­nen kom­mu­ne for å spil­le Jen­ter 16-fot­ball (11’er) be­tyr at man­ge kom­mer til å slut­te. Kan vi med hån­den på hjer­te da si at det er like mu­lig­he­ter for alle, spør hun.

Jør­gen­sen me­ner at pro­ble­met er sam­men­satt, men at det må leg­ges ned res­sur­ser til en hel­het­lig sat­sing.

– Sli­ke pro­ble­mer kom­mer na­tur­lig hvis det ikke sat­ses nok på jente­fot­bal­len over tid. Man må byg­ge opp det­te fra bun­nen av sys­te­met og her må klub­be­ne og kret­sen set­te seg ned sam­men og lage en skik­ke­lig plan for den frem­ti­di­ge sat­sin­gen. Det må sør­ges for økt re­krut­te­ring helt fra seks­års­al­de­ren, sier hun.

PRIORITERER SE­NIOR­FOT­BALL

Yng­var Hå­kon­sen, neste­le­der i Ag­der Fot­ball­krets, tror at fle­re av klub­be­ne prioriterer se­nior­la­ge­ne sine.

– Jeg tror at klub­be­ne vel­ger for­skjel­li­ge spil­ler­prio­ri­te­rin­ger. Det er fle­re gode se­nior­lag i Kris­tian­sand, og de vel­ger å re­krut­te­re de gode 15- og 16-årin­ge­ne, sier han.

Gim­le­troll, som kjem­pet om opp­rykk til 1.di­vi­sjon i fjor, er et ek­sem­pel på det­te. De har tre se­nior­lag, som be­står av ca. 50 spil­le­re. Man­ge av dis­se er unge jen­ter i 15–18 års­al­de­ren.

– Vi har man­ge unge spil­le­re på dame­la­get, der snitt­al­de­ren er rundt 18. Vi øns­ket å mel­de på et jen­ter 19-lag den­ne se­son­gen, men det var ikke nok lag til å lage se­rie. Det er helt klart kjempe­synd at vi ikke har fle­re al­ders­be­stem­te lag, sier Ty­ge Carl­sen, dag­lig le­der i Gim­le­troll.

DÅR­LIG SPILLERUTVIKLING

Jør­gen­sen me­ner at det­te ikke er op­ti­malt med tan­ke på spillerutvikling.

– Det er pro­ble­ma­tisk. Det blir et alt­for stort sprang mel­lom jente­fot­bal­len og se­nior­nivå. Det fø-

rer igjen til et stør­re fra­fall. Det er selv­føl­ge­lig noen som er kla­re for å spil­le se­nior­fot­ball når de er 15–16, men ikke alle, for­kla­rer Jør­gen­sen.

TEN­KER LANGSIKTIG

Hå­kon­sen me­ner at det nå må ten­kes langsiktig, slik at man ikke opp­le­ver den sam­me si­tua­sjo­nen år etter år frem­over.

– Det er vans­ke­lig å løse det­te kort­sik­tig. Vi har lagt mer vekt på å re­krut­te­re de al­ler yngs­te jen­te­ne helt nede i 6–7 års­al­de­ren. Det har gitt re­sul­ta­ter, og si­den 2013 har vi sett en kraf­tig øk­ning i an­tall lag på alle al­ders­be­stem­te nivå i Ag­der, for­tel­ler han.

Også klub­be­ne har tatt tak. Gim­le­troll har mer fo­kus på re­krut­te­ring av jen­te­ne fra de be­gyn­ner på sko­len, og i Rande­sund prioriterer de jen­te­ne foran gut­te­ne.

– Histo­risk sett har vi vært for dår­li­ge, men i de sis­te åre­ne har vi sat­set hardt for å for­bed­re oss, sier dag­lig le­der i Rande­sund, Øystein Kon­rads­en.

Kon­rads­en me­ner Rande­sund er på god vei, og at det ikke er len­ge før klub­ben kan stil­le med al­ders­be­stem­te lag i alle klas­se­ne.

– Vi har blitt mye bed­re på spil­ler­re­krut­te­ring med de al­ler yngs­te. Så hand­ler det vi­de­re om å be­hol­de dem, og det gjør vi gjen­nom god til­rette­leg­ging og bra opp­føl­ging. De får fle­re for­de­ler i for­hold til gut­te­ne, som f.eks. tre­nings­ti­der. Vi tror at vi etter­hvert kan stil­le med lag i alle al­ders­klas­ser. Nes­te vet vi at det blir J16-lag, så vi er på rett vei, for­tel­ler han.

FOTO: HENRIK GILL

Fløy jen­ter 16. Bak f.v: Tre­ner Øystein Hans­son, Ta­tya­na Flor­nes, Ka­rien­ne Bil­ling, Thea Elev­sen og Mi­ka­la Holvik. Foran f.v: Ka­ren-andrea Ol­sen, An­ne Gras­tveit, Ma­le­ne Sø­ren­sen og Eline S. Hans­son.

FOTO: PRIVAT

Dag­lig le­der ved Se­rie­for­enin­gen for kvinne­fot­ball, He­ge Jør­gen­sen, me­ner at det må set­tes fo­kus på jente­fot­bal­len.

FOTO: PRIVAT

Nest­le­der ved Ag­der Fot­ball­krets, Yng­var Hå­kon­sen, tror at la­ge­ne i Kris­tian­sand prioriterer se­nior­fot­bal­len.

FOTO: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLDT

Dag­lig le­der i Rande­sund, Øystein Kon­rads­en, øns­ker å ska­pe god til­rette­leg­ging for jen­te­ne i klub­ben.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.