Kif-duo stor­spil­te

Faedrelandsvennen - - SPORT - INGER M. WITTEVEEN, for KIF Hånd­ball

Mat­hias Chris­ti­an­sen og Er­lend År­stein Han­sen holdt tid­vis leke­stue med gam­le­klub­ben Ru­nar Sande­fjord, men måt­te li­ke­vel nøye seg med uav­gjort mot ta­bell­fi­re­ren.

– Det er en kamp med bi­smak. Selv om det er bra med uav­gjort mot et bra lag som Ru­nar, var vi for åpne i for­svar i be­gyn­nel­sen av 2. om­gang, sier År­stein Han­sen, KIFS topp­sco­rer med fem mål.

Etter åtte mi­nut­ter had­de hjemme­la­get skaf­fet seg en tre­mål­sluke. Da vest­fol­din­ge­ne fikk sum­met seg, knap­pet de ned til 4-3. Men KIF var i sla­get og vis­te fle­re gan­ger hånd­ball­fag­lig hånd­ar­beid av høy kva­li­tet. Som as­sist fra Sind­re Rosse­land Sør­li inn til Er­lend År­stein Han­sen på strek, som tråk­let seg for­bi Ru­nar-for­sva­ret og sør­get for ett av sine tre mål i om­gan­gen.

Ver­te­ne fort­sat­te å vise styr­ke gjen­nom hele om­gan­gen og Mat-

kamp­fak­ta

Kif-ru­nar Sande­fjord 22-22 (11-9)

Mål­sco­re­re KIF:

● Er­lend År­stein Han­sen 5, Mat­hias Chris­ti­an­sen 4, Se­bas­ti­an Schultz Han­sen 4, Ve­gard Kal­stad 3, Kris­ti­an Nord­vik Thys­sen 2, Ben­dik Hol­stad 2, Alek­san­der Hal­kjels­vik Aa­bel 1 og Sind­re Rosse­land Sør­li 1

● KIF 4 x 2 mi­nut­ter, Ru­nar Sande­fjord 2 x 2 mi­nut­ter

Ut­vis­nin­ger:

hias Chris­ti­an­sen sør­get for at det stod 11-9 til hvi­len.

Men 2. om­gang har ikke vært KIFS ster­ke side den­ne se­son­gen. Det kan vir­ke som at fy­sik­ken hol­der mål, men at det skor­ter på ru­ti­ne og selv­til­lit i slutt­fa­sen. Litt «den fø­lel­sen» ble det også på lør­dag.

Etter hvi­len star­tet gjes­te­ne langt mer of­fen­sivt, og sco­ret etter ett mi­nutt. Men Er­lend År­stein Han­sen var fort­satt i far­ta, og fulg­te opp med nytt Kif-mål. Fire mi- nut­ter ut i om­gan­gen fikk Kris­ti­an Nord­vik Thys­sen marsj­ord­re etter å ha lagt en Ru­nar-spil­ler i bak­ken. Borte­la­get ut­nyt­tet un­der­talls­pe­rio­den ved å ut­lig­ne til 1313. Ben­dik Hol­stads skru­ball gikk ikke inn og to mi­nut­ter se­ne­re var gjes­te­ne i le­del­sen.

Da tre mi­nut­ter gjen­stod, var det fort­satt uav­gjort, nå 21-21. Et un­der­arms­skudd fra Ve­gard Kal­stad før­te KIF igjen i tet. Ett mi­nutt se­ne­re fikk Chris­tof­fer Ry­der Lis­le­vand, lyn­vin­gen på høyre­kant, en høyst ube­lei­lig ut­vis­ning. Ru­nar ut­lig­net fra 7-me­ter­smer­ket og re­sul­tattav­la vis­te 22-22.

Så skjed­de det mye: Mat­hias Chris­ti­an­sens skudd traff blok­ka og Ru­nar kon­tret, men til mot­stan­der­la­gets sto­re frust­ra­sjon steng­te Adin Se­ho­vic Kif-bu­ret. Da var det kun ti se­kun­der igjen. I det sis­te an­gre­pet had­de Kif-her­re­ne en gyl­len mu­lig­het til å av­gjø­re, men ube­slutt­som­het spo­ler­te sjan­sen.

FOTO: FINN SVERRE LIS­LE­VAND

Mat­hias Chris­ti­an­sen (t.v.) og Er­lend År­stein Han­sen stor­spil­te i 22-22-kam­pen mot mo­der­klub­ben Ru­nar Sande­fjord i Gimle­hal­len sist lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.