Bron­se i U19-NM til Kris­tian­sand SK

Faedrelandsvennen - - SPORT - MARIANNE STRAY AAS, for Kris­tian­sand Sand­vol­ley­ball­klubb

Kris­tian­sand-jen­te­ne klar­te ikke å inn­fri fa­vo­ritts­tem­pel­et, men le­ver­te li­ke­vel mye godt spill i hel­gas nor­ges­mes­ter­skap.

Kris­tian­sand Sand­vol­ley­ball­klubb del­tok med både jen­te- og gutte­lag i det år­vis­se mes­ter­ska­pet. Jen­te­ne var stor­fa­vo­rit­ter, si­den de al­le­re­de i 2016 vant U19 med unge spil­le­re av 99-år­gan­gen. Stam­men av la­get var med også i år, så det luk­tet gull al­le­re­de før mes­ter­ska­pet star­tet.

I pulje­spil­let fre­dag vant KSK en­kelt 2-0 mot KFUM Vol­da, Skje­berg og Lier­ne. Kvart­fi­na­len mot Skjet­ten var også kamp uten nevne­ver­dig mot­stand og end­te 2-0. I semi­fi­na­len stod fjor­årets fi­nale­mot­stan­der KFUM Stav­an­ger for tur. De var kjem­pe­tent for å ta re­van­sje for ta­pet i 2016, og spil­te med fullt trøkk og svært gode ser­ver.

KSK had­de sin dår­ligs­te kamp i semi­fi­na­len, men le­det største­de­len av kam­pen, og det var hele ti­den jevnt og spen­nen­de. Det vir­ket som om KSK skul­le dra sei­e­ren i land, men mot slut­ten av tred­je sett skjed­de det noe. Fryk­ten for å tape ble stør­re enn lys­ten til å vin­ne, KSK be­gyn­te å «safe» og mis­tet noe av den gode ryt­men de had­de hatt el­lers i mes­ter­ska­pet. Set­tet end­te 13-15 til KFUM Stav­an­ger, og skuf­fel­sen var stor.

Hel­dig­vis gikk ikke bronse­fi­na­len før da­gen etter, så spil­le­re og støtte­ap­pa­rat bruk­te kvel­den til å ris­te av seg ta­pet. I bronse­fi­na­len ble det en over­le­gen 2-0 sei­er over Før­de. Litt bit­tert var det at Skje­berg, som KSK had­de slått 2-0 i pulje­spil­let, vant over KFUM Stav­an­ger i fi­na­len. Et klas­sisk ek­sem­pel på et cup er cup, og i cup kan alt skje! Så må man lære av det­te, og sat­se på at det mo­ti­ve­rer til god tre­ning gjen­nom året som kom­mer. Nes­te år er en ny mu­lig­het og de fles­te spil­ler­ne er frem­de­les unge nok til å være med i U19-NM i 2018.

Gutte­la­get til KSK gjor­de en he­der­lig inn­sats. De fikk andre­plass i pul­ja og møt­te der­med nabo­klub­ben Dristug i åt­tende­dels­fi­na­len. Vi­de­re vant de over Vol­da, men tap­te en jevn kamp mot Vi­king og end­te til slutt på en 10. plass.

FOTO: MARIANNE STRAY AAS

Kris­tian­sand Sand­vol­ley­ball­klubbs U19-jen­ter etter sei­e­ren i bronse­fi­na­len. Bak fra venst­re: Emi­lie Olim­stad, Ing­rid Øy­gar­den Brek­ke, Re­na­te Bjer­land, Mar­ti­ne Krag­holm, Oda Stray Hom­me og Ju­lie Lie. Foran fra venst­re: Emi­lie Wer­ge­land, Fri­da Bernt­sen, Ka­ren Eli­se Lund Sa­ga, Ane Aske­land og And­ri­ne My­kjå­land Ris­øy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.