Ak­sjo­ner­te mot thai­lands­ke mas­sa­sje­in­sti­tut­ter

På få år har det vokst fram 14 thai­lands­ke mas­sa­sje­in­sti­tut­ter i Kris­tian­sand. I går slo po­li­ti­et, ar­beids­til­sy­net, brann­ve­se­net og stat­te­eta­ten til mot ti av dem i jak­ten på ar­beids­kri­mi­na­li­tet og so­si­al dum­ping.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no -

Klok­ka 12 ons­dag slo po­li­ti­et, skatte­eta­ten og Ar­beids­til­sy­net til mot fle­re av ste­de­ne som til­byr thai­ma­s­sa­sje. Brann­ve­se­net var også med.

I Skip­per­gata går grup­pa fra Akrim sen­te­ret i Ag­der inn i Ma­gic Be­auty, et av 14 ste­der som po­li­ti­et kjen­ner. De fles­te mas­sa­sje­in­sti­tut­te­ne har star­tet opp de sis­te par åre­ne.

– Det er førs­te gang vi har en sam­ord­net ak­sjon mot den­ne bran­sjen, sier po­liti­første­be­tjent He­ge Sø­ren­sen

IKKE LOVREGULERT LØNN

Fem rom med dem­pet be­lys­nin­ger og røde gar­di­ner har opp­red­de sen­ger, kla­re for å ta imot kun­der.

Ved si­den av lig­ger hånd­klær og ol­jer som kvin­ne­ne bru­ker ved mas­se­rin­gen. Le­ven­de lys, plast­bloms­ter og bil­der fra Thai­land skal ska­pe stem­ning.

– Vi ser spe­si­elt etter bo­for­hold på ste­de­ne. Det er ikke noe lov­re­gu­ler­te lønn i den­ne bran­sjen, men vil sjek­ke om kvin­ne­ne har ar­beids­kon­trak­ter, sier ko­or­di­na­tor Ken­neth Tøn­nes­sen, ko­or­di­na­tor ved A-krim­sen­te­ret i Ag­der.

FÅR TIPS

Po­li­ti­et er med for å gi støt­te til de and­re eta­te­ne, sjek­ke opp­holdsog ar­beids­til­la­tel­se og se etter spor etter an­nen ak­ti­vi­tet.

– Vi får tips om at det fore­går sex­salg på mas­sa­sje­in­sti­tut­te­ne, men det er res­surs­kre­ven­de å av­dek­ke, sier po­liti­første­be­tjent He­ge Sø­ren­sen.

Dag­lig leder Sop­hap­han Hank­la i Ma­gic Be­auty sier det er fjer­de gang de har be­søk av po­li­ti­et.

– De gjør bare job­ben sin. Det er bra at de kom­mer og sjek­ker. Vi vet jo at det fore­går mye ulov­lig i vår bran­sje, sier Hank­la til Fæ- dre­lands­ven­nen.

STOR KONKURRANSE

Hun me­ner det er enda fle­re mas­sa­sje­in­sti­tut­ter i Kris­tian­sand enn de 14 po­li­ti­et har re­gist­rert. Kon­kur­ran­sen er stor.

– Det er man­ge kvin­ner om vil job­be for seg selv etter først ha job­bet hos and­re sier hun.

En hel ti­mes mas­sa­sje kos­ter 600 kro­ner. De tre kvin­ne­ne som ar­bei­der for hen­ne får da 200 kro­ner. Ved en halv­ti­mes mas­sa­sje får kvin­ne­ne hal­vert løn­na.

– Jeg kan ikke be­ta­le dem fast lønn, da går jeg kon­kurs, sier Hank­la.

Ken­neth Tøn­nes­sen, ko­or­di­na­tor A-krim sen­te­ret, sier kon­trol­ler and­re ste­der i lan­det har av­slørt en lønn per kun­de på 50 kro­ner.

– Det er ikke mye å leve for, slår han fast.

Dag­lig er det fire-fem kun­der. I fjor om­sat­te hun for 750.000 kro­ner. Etter skatt satt hun da igjen 240.000 kro­ner.

MISTENKER LOVBRUDD

Po­li­ti­et sjek­ker nøye pa­pi­re­ne til en av kvin­ne­ne som job­ber hos Hank­la. Det en­der med at hun blir ar­res­tert og ført inn i den ven­ten­de po­liti­bi­len på ut­si­den.

– Vi mistenker at hun ikke har lov til ar­bei­de og opp­hol­de seg i Nor­ge. Nå vil vi av­høre hen­ne og sjek­ke mer rundt bak­grun­nen hen­nes, sier po­liti­første­be­tjent He­ge Sø­ren­sen.

Kvin­nen er thai­landsk stats­bor­ger, med lov­lig opp­hold i Ita­lia. I ut­gangs­punk­tet kan hun da ar­bei­de i tre må­ne­der i Nor­ge, men po­li­ti­et mistenker at hun har vært her et år.

– Jeg me­ner at hun har alt i or­den. Hun har job­bet i Oslo før hun kom her, sier dag­lig leder Hank­la og vi­ser til pa­pi­rer fra ita­li­ens­ke myn­dig­he­ter.

Etter endt ak­sjon opp­sum­me- rer grup­pa fra A-krim sen­te­ret:

• 10 virk­som­he­ter er kon­trol­lert. Alle var re­gist­ret i Brønn­øy­sund-re­gis­te­ret.

• 21 kvin­ner ble kon­trol­lert. Alle av thai­landsk opp­rin­nel­se. Bort­sett fra én had­de alle lov­lig ar- beids- og opp­holds­til­la­tel­se.

• Alle de ar­bei­de­ne kvin­ne­ne had­de ar­beids­kon­trak­ter.

• Det ble ikke av­dek­ket at kvin­ne­ne bod­de på mas­sa­sje­in­sti­tut­tet.

• Brann­ve­se­net men­te ni av ti ste­der had­de mang­ler in­nen brann­vars­ling og brannslok­nings­ut­styr.

• Skatte­eta­ten har fun­net grunn til å sjek­ke om lo­ver og reg­ler blir fulgt på en­kel­te ste­der. Det­te ar­bei­det vil ta noe tid.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Po­li­ti­et sjek­ker ekt­he­ten av pas­set til en av kvin­ne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.