Strid om leke­plass­pla­ner

Når nye bo­lig­om­rå­der byg­ges, er det kla­re krav til å etab­le­re leke­plas­ser sam­ti­dig. Må­ten det­te blir løst på, har ut­løst sin­ne i fle­re by­de­ler.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Når nye bo­lig­om­rå­der byg­ges, er det kla­re krav til å etab­le­re leke­plas­ser sam­ti­dig. Må­ten det­te blir løst på, har ut­løst sin­ne i fle­re by­de­ler i Kris­tian­sand.

Kris­tian­sand kom­mu­ne øns­ker nem­lig å etab­le­re det de kal­ler nær­miljø­par­ker in­ne på det som i dag er skole­går­der. Dis­se par­ke­ne skal da fun­ge­re både som skole­gård og som leke­plas­ser for de nye ut­byg­gin­ge­ne.

Men det mis­li­ker sko­le­ne. De me­ner kom­mu­nen lar ut­byg­ger­ne slip­pe unna kra­vet om å lage leke­plas­ser når de etab­le­rer nær­miljø­par­ker i skole­går­den.

– Vi li­ker ikke når kom­mu­nen kal­ler skole­går­den vår for nær- miljø­park. Vi er redd for at de ikke la­ger nye leke­plas­ser når de plan­leg­ger nye lei­lig­he­ter i Mar­vi­ka og and­re ste­der, skri­ver Cas­per Nord­gård og Ju­lie Tvei­ten Haug­land i et brev som er sendt Kris­tian­sand kom­mu­ne.

De to er leder og nest­le­der i elev­rå­det ved Wilds Min­ne sko­le.

UTBYGGING

Det er plan­lagt sto­re ut­byg­gin­ger på ned­re Lund der Wilds Min­ne sko­le lig­ger. Også her er det pla­ner om en nær­miljø­park der det i dag er skole­gård.

– Vi vil ikke at det­te skal være en nær­miljø­park, men en skole­gård. Når de skal byg­ge nye leke­plas­ser, må de kom­me rundt om på Lund, sier Cas­per Nord­gård.

Nær­miljø­par­ke­ne har blitt en kon­flikt i fle­re by­de­ler og elev­rå­de­ne er blant de som har en­ga­sjert seg.

– Vi har lyst til at det­te skal være vår skole­gård og vil ikke at and­re skal kom­me hit og leke i skole­ti­den, sier Ju­lie Tvei­ten Haug­land.

Også på Mos­by og Just­vik har sko­le­ne rea­gert.

– Hvem vil dere po­li­ti­ke­re skal vin­ne? Bar­na og vårt be­hov for man­ge og gode leke­plas­ser? El­ler kom­mu­nen som bare vil spa­re pen­ger og vi­ser lite hen­syn til bar­na? skri­ver elev­rå­det ved Just­vik sko­le.

MER PLASS

I Kris­tian­sand kom­mu­nes ad­mi­ni­stra­sjon er de godt kjent med kon­flik­te­ne som har opp­stått. Men her er hold­nin­gen at skole­går­den skal ut­vik­les til nær­miljø­park og at den­ne skal fun­ge­re som leke­plass for bo­li­ge­ne rundt.

Tek­nisk di­rek­tør Rag­nar Even­sen sier hen­sik­ten er å lage an­legg som kan være i bruk sto­re de­ler av døg­net og bru­kes både av skole­ele­ver og and­re inn­byg­ge­re i by­de­len.

– Tan­ken er å kun­ne lage ett bra an­legg i ste­det for to halv­gode, sier Even­sen.

Han leg­ger til at det ikke er hen­sik­ten å la ut­byg­ger­ne slip­pe bil­li­ge­re unna. No­en ste­der kan det også bli ak­tu­elt å ut­vi­de skole­går- den for å få plass til en god nær­miljø­park.

STRID

Leder i by- og miljø­ut­val­get, Sti­an Stor­buk­ås (Frp), er også skep­tisk til å end­re da­gens prak­sis.

– Det be­tyr at vi må end­re kom­mune­pla­nen like før det kom­mer en ny. Da ri­si­ke­rer vi en ør­ken­vand­ring.

Han ser hel­ler ikke det sto­re pro­ble­met med å leg­ge nær­miljø­par­ke­ne der det i dag er skole­gård.

– Sko­le­ne ar­gu­men­te­rer med at vi da åp­ner for be­søk av and­re barn. Men det er få and­re som vil fer­des her i skole­ti­den, da er de fles­te på sko­len el­ler i barne­ha­gen. Bunn­lin­ja her er at det­te blir et bra til­bud i nær­mil­jø­et. At man bru­ker en skole­tomt, ser ikke jeg på som noe pro­blem.

– På BARNAS BEKOSTNING

Den be­ten­te sa­ken skal opp i by­sty­ret der fle­re po­li­ti­ke­re er kri­tis­ke til da­gens prak­sis.

– Det fin­nes ek­semp­ler på at man kan leg­ge nær­miljø­par­ke­ne

FOTO: KJETIL REITE

De­ler av skole­går­den ved Wilds Min­ne sko­le kan bli nær­miljø­park for sto­re de­ler av ned­re Lund når det­te om­rå­det skal byg­ges ut. Leder i elev­rå­det Cas­per Nord­gård og nest­le­der Ju­lie Tvei­ten Haug­land rea­ge­rer på pla­ne­ne og har sendt brev til kom­mu­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.