Hva li­ker du å spi­se når du er ute på res­tau­rant?

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Ju­lia Nguy­en (18) og Li­sa Nguy­en (18):

– Det kom­mer litt an på hvor mye pen­ger jeg har, sier Ju­lia. – Of­te går vi på Her­lig Land og spi­ser pas­ta el­ler piz­za der, sier Li­sa.

Ka­rin Ma­rie Pe­der­sen (76):

– Of­te be­stil­ler jeg biff, si­den det er noe jeg sjel­dent la­ger selv. En an­nen fa­vo­ritt er til­be­redt ny­fis­ket fisk.

Hel­ge Foss (48):

– Jeg li­ker å spi­se biff, gjer­ne til­be­redt med stek­te grønn­sa­ker og en god saus. Li­ke­vel er det sjel­dent jeg spi­ser ute, for kona mi er så flink til å lage mat.

Sun­das Iq­bal (28):

– Alt er godt. Til lunsj er jeg på Kjøk­ken­ska­pet og spi­ser sand­wich og sa­lat. Se­ne­re på da­gen er det godt med kyl­ling­pas­ta fra Her­lig Land.

Ni­ko­lai Bi­land Lohne (17):

– Ham­bur­ger med pom­mes fri­tes og piz­za. Det er ikke of­te jeg spi­ser ute, men det er det jeg sy­nes er godt, og er vant til å spi­se.

Ge­org Lie­ber­mann (85):

– Biff el­ler laks. Li­ker tra­di­sjo­nell mat. Det er selv­sagt man­ge and­re ret­ter som er fine og gode, men det hand­ler om gam­mel vane.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.