Bio­driv­stoff er miljø­venn­lig

Fædre­lands­ven­nen og Af­ten­pos­ten har de sis­te uke­ne skre­vet en rek­ke ar­tik­ler om sat­sin­gen på bio­driv­stoff som Stor­tin­get ved­tok i stats­bud­sjet­tet for 2017.

Faedrelandsvennen - - MENING - PETTER N. TOLDNÆS stor­tings­kan­di­dat for Venst­re

Avi­se­ne har hev­det at bio­driv­stoff kan bi­dra til å øke klima­gass­ut­slipp i ste­det for å re­du­se­re dem. Det er ikke rik­tig, noe Miljø­di­rek­to­ra­tets ny­lig frem­lag­te kon­se­kvens­ut­red­ning av ved­ta­ket vi­ser ty­de­lig.

Nor­ge har for­plik­tet seg til å kut­te ut­slip­pe­ne våre fra trans­port­sek­to­ren med opp mot 50 % in­nen 2030. Det kre­ver en bred sat­sing på en rek­ke virke­mid­ler. Det vik­tigs­te for per­son­trans­por­ten er over­gang til null­ut­slipps­bi­ler, for ek­sem­pel el­bi­ler el­ler bi­ler som går på hydro­gen. Må­let er at alle bi­ler som sel­ges på pri­vat­mar­ke­det i 2025 skal være null­ut­slipp. Det må­let er vi på god vei til å nå, som Af­ten­pos­tens ar­tik­kel 16. mars vi­ser.

For tung­trans­por­ten kom­mer imid­ler­tid den­ne over­gan­gen til å ta len­ger tid. Det er hel­ler ikke alle fa­mi­li­er som har mu­lig­het til å skif­te ut ben­sin- el­ler die­sel­bi­len sin før 2025. I en over­gangs­fase er det der­for helt nød­ven­dig at vi sør­ger for at ut­slip­pe­ne fra de bi­le­ne som kjø­rer på nors­ke vei­er i dag re­du­se­res så mye som mu­lig. Det er der­for sat­sing på bio­driv­stoff, som har be­ty­de­lig la­ve­re ut­slipp enn tra­di­sjo­nelt driv- stoff, er så vik­tig. iljø­di­rek­to­ra­tet skri­ver i sam­men­dra­get av sin rap­port: «Et om­set­nings­krav på 20 pro­sent vil re­du­se­re klima­gass­ut­slip­pe­ne i Nor­ge med cir­ka 900.000 tonn CO2­ekvi­va­len­ter i 2020. Ut­slipps-

Mre­duk­sjo­ne­ne skyl­des først og fremst at bio­driv­stof­fet er­stat­ter fos­sil ben­sin og die­sel. Norsk pro­duk­sjon av bio­driv­stoff er i dag li­ten og ut­slip­pe­ne knyt­tet til pro­duk­sjo­nen av bio­driv­stof­fet skjer i and­re land.

Ut­slipps­re­duk­sjo­ne­ne glo­balt vil der­med være noe la­ve­re når pro­duk­sjons­ut­slip­pe­ne in­klu­de­res (rundt 490.000 til 560.000 tonn Co2-ekvi­va­len­ter) […]Der­som man an­tar at om­set­nings­kra­vet på 20 pro­sent, med minst åtte pro­sent avan­sert, hol­des flatt etter 2020, vil det­te kun­ne gi ak­ku­mu­ler­te ut­slipps­re­duk­sjo­ner i Nor­ge på mel­lom fem og seks mil­lio­ner tonn Co2-ekvi­va­len­ter i pe­rio­den 2021-2030. Det­te til­sva­rer cir­ka en sjette­del av ut­slipps­kut­tet som Nor­ge kan for­ven­te å måt­te ta, i ikke-kvote­plik­tig sek­tor fram mot 2030, i en av­ta­le med EU.»

Nor­ges sat­sing på bio­driv­stoff, som Venst­re har vært en på­dri­ver for, vil alt­så kut­te nors­ke ut­slipp med nes­ten en mil­lion tonn frem mot 2020, og de glo­ba­le ut­slip­pe­ne vil re­du­se­res med om­trent et halvt mil­lion tonn i sam­me pe­rio­de som føl­ge av den nors­ke sat­sin­gen. I den nes­te ti­års­pe­rio­den vil de nors­ke ut­slipps­kut­te­ne bli på fle­re mil­lio­ner tonn. Der­som vi også lyk­kes med å ska­pe en norsk in­du­stri for bio­driv­stoff ba­sert på for ek­sem­pel av­fall fra skog­drift, slik skog­næ­rin­gen har am­bi­sjo­ner om, vil de glo­ba­le ut­slipps­kut­te­ne bli stør­re, sam­ti­dig som det kan ska­pes man­ge, nye ar­beids­plas­ser i Nor­ge.

Det er et be­ty­de­lig bi­drag til å nå nors­ke klima­mål, og en sen­tral del av vår inn­sats for å unn­gå ka­ta­stro­fa­le klima­end­rin­ger. B io­driv­stoff er et svært kom­pli­sert tema, men det er in­gen tvil om at der­som det gjø­res rik­tig, vil klima­ge­vins­ten være be­ty­de­lig. Der­for er det synd at Af­ten­pos­ten og Fædre­lands­ven­nen har valgt å ba­se­re sin om­fat­ten­de dek­ning på én en­kelt be­reg­ning med fle­re usik­re og no­en di­rek­te feil­ak­ti­ge for­ut­set­nin­ger. Det har bi­dratt til å så tvil om en vik­tig klima­sat­sing, i ste­det for å for­bed­re den. Det den­ne de­bat­ten først og fremst tren­ger er et so­lid fag­lig kunn­skaps­grunn­lag, ikke spe­ku­la­sjo­ner der man sam­men­lig­ner de ver­ste va­ri­an­te­ne av bio­driv­stoff, som uan­sett ikke skal bru­kes i Nor­ge, med et gjen­nom­snitt av tra­di­sjo­nelt driv­stoff.

Det­te fag­grunn­la­get har nå Miljø­di­rek­to­ra­tet ut­ar­bei­det, og det vi­ser at po­ten­sia­let ved en økt sat­sing på bio­driv­stoff er stort, så fremt vi for­sik­rer oss om at det pro­du­se­res på en bære­kraf­tig måte. EU har fast­satt stren­ge bære­kraftskri­te­ri­er, som også Nor­ge har slut­tet seg til, som sør­ger for at pro­duk­sjo­nen av bio­driv­stoff skjer på en måte som re­du­se­rer ut­slip­pe­ne to­talt sett. V en­st­re me­ner det må stil­les stren­ge krav til bio­driv­stof­fet som skal bru­kes i Nor­ge, og at kra­ve­ne må bli grad­vis stren­ge­re etter­som bru­ken øker. På lang sikt kom­mer også bio­driv­stof­fet til å fa­ses ut av det nors­ke mar­ke­det, men det kom­mer til å ta man­ge år før vi har gjen­nom­ført over­gan­gen til en bil­park be­stå­en­de ute­luk­ken­de av null­ut­slipps­kjøre­tøy, spe­si­elt in­nen tung­trans­port.

I den over­gan­gen er sats­ning på bio­driv­stoff nød­ven­dig, vik­tig og rik­tig.

Venst­re me­ner det må stil­les stren­ge krav til bio­driv­stof­fet som skal bru­kes i Nor­ge, og at kra­ve­ne må bli grad­vis stren­ge­re etter­som bru­ken øker.

ARKIVFOTO: JAN ODDVAR EIDE

Må­let er at alle bi­ler som sel­ges på pri­vat­mar­ke­det i 2025 skal være null­ut­slipp. Det må­let er vi på god vei til å nå, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.