Skjebne­tid el­ler for­ven­te­de re­ak­sjo­ner?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Etter å ha lest le­de­ren i Fædre­lands­ven­nen om Ge­ert Wil­ders, øns­ker jeg å si noe om at ti­den bør være in­ne til å si at islam er en uøns­ket ideo­lo­gi som bør be­kjem­pes og ikke en re­li­gion som skal sub­si­di­e­res.

●● No­en må gjø­re rede for hva som for­kyn­nes i mos­ke­ene. Det

er ikke underlig at det po­la­ri­se­res noe som føl­ge av islam og inn­vand­ring. Ge­ert Wil­ders tør å si fra. Kan­skje han er for­nøyd med den på­virk­nin­gen han har, selv om hans par­ti ikke fikk mer enn andre­plass i val­get.

Det dere kal­ler skjebne­valg i Ne­der­land, kan like gjer­ne opp­fat­tes som for­ståe­li­ge bryt­nin­ger som nå gjør seg gjel­den­de fle­re ste­der i Euro­pa. Det måt­te kom­me.

Som pe­da­gog kan jeg ikke få sagt ty­de­lig nok hvor dår­li­ge kår det er for men­nes­ke­lig ut­vik­ling med et uav­gren­set kul­tur­møns­ter som glo­ba­li­se­rin­gen ut­gjør. Det er bare de al­ler ster­kes­te som mest­rer å være ver­dens­bor­ge­re. Kul­tur må være bære­kraf­tig slik at per­son­lig­het kan ut­vik­les og over­le­ve. Til det trengs opp­fatt­bar og tolk­bar kon­tekst med hva det også in­ne­bæ­rer av me­nings­ska­pen­de for­hold, nor­mer, reg­ler og lo­ver. Den na­sjo­na­lis­men vi ser nå er sunn for­di det hand­ler om av­grens­ning in­nen­for git­te ram­mer som alt­så er helt nød­ven­dig for svært mye av det som er vik­tig for in­di­vid og sam­funn. Vi vet ikke enda hvor­dan ut­vik­lin­gen blir i USA, men det kan nev­nes som ek­sem­pel at smelte­di­ge­let USA har fått en nar­sis­sist som pre­si­dent.

I Nei til EU er de bl.a opp­tatt av at svart ar­beid, kor­rup­sjon og an­nen kriminalitet øker i vårt land. I en kul­tur­rell kon­tekst hvor alt fly­ter for­ar­mes i så måte per­son­lig­het og sty­res­mak­te­ne har for­ståe­lig nok pro­ble­mer med kon­troll. Her er det snakk om et­nis­ke euro­pe­ere. Når det er uro og man­gel på over­sikt­lig­het i vår vest­li­ge kul­tur, er det­te en til­leggs­byr­de for inn­vand­re­re fra helt and­re kul­tu­rer. Her kan nev­nes at tre by­de­ler i Oslo do­mi­ne­res av utrygg­het. Det er nå kom­mer fram at det fly­ter av nar­ko­ti­ka og vå­pen der. ANNE TORUNN STORMO Cand. po­lit, pe­da­gog

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.