Kom­mer til Barne­film­fes­ti­va­len

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EVA MYKLEBUST

Barne­film­fes­ti­va­lens høye be­skyt­ter, Kron­prin­ses­se Met­te-ma­rit, kom­mer til åp­nin­gen av 20-års­ju­bi­le­et.

– Vi er kjempe­gla­de og stol­te over at hun tar seg tid til det­te. Det er spe­si­elt mor­somt når vi har ju­bi­le­um, sier fes­ti­val­sjef Danckert Mon­rad-krohn til Fædre­lands­ven­nen.

Kron­prin­ses­se Met­teMa­rit kom­mer på of­fi­si­elt be­søk til Barne­film­fes­ti­va­len som går av sta­be­len 25.30. april.

JU­BI­LE­UM

I år fei­rer fes­ti­va­len 20 år, og Barne­film­fes­ti­va­lens høye be­skyt­ter, Kron­prin­ses­se Met­te-ma­rit, skal over­være åp­nin­gen av fes­ti­va­len. Slot­tet be­kref­ter be­sø­ket.

Sist Kron­prin­ses­se Met­te-ma­rit be­søk­te Barne­film­fes­ti­va­len var i 2005.

I år skal hun få se den nye nors­ke ani­ma­sjons­fil­men «Richard stor­ken» som hand­ler om spur­ven Richard som vokser opp i en storke­fa­mi­lie. Her vil også fil­mens re­gis­sør og fle­re av skue­spil­ler­ne være til ste­de.

BURSDAGSFEIRING

På årets pro­gram står det i un­der­kant av 100 fil­mer. For å mar­ke­re 20-års­ju­bi­le­et blir det in­vi­tert til stor­sla­gent burs­dags­sel­skap lør­dag 29. april.

– Da sten­ger vi av gata uten­for ki­no­en, og det blir en fei­ring med alt som hø­rer med. Det skal bli mas­se ak­ti­vi­te­ter, le­ker og pre­mi­er, sier Danckert Mon­radKrohn.

Kron­prin­ses­se Met­teMa­rit ble Barne­film­fes­ti­va­lens høye be­skyt­ter i 2006.

FOTO: NTB SCANPIX

Kron­prin­ses­se Met­teMa­rit kom­mer til åp­nin­gen av Barne­film­fes­ti­va­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.