FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Fritds­båt­bran­sjen

● Iføl­ge tall fra SSB, for­mid­let av Sjø­en for alle, ble det solgt fri­tids­bå­ter og båt­ut­styr for 2995 mil­lio­ner kro­ner i Nor­ge i 2013. I 2014 var det 3249 mill., i 2015 3608 mil­lio­ner kro­ner.

● Es­ti­ma­tet for 2016 er 3,6 mil­li­ar­der kro­ner.

● Iføl­ge Nor­boat sel­ges det 13.000 bå­ter i Nor­ge år­lig. Ho­ved­tyng­den lig­ger mel­lom fire og sju me­ter (1323 fot) og skjær­gård­sje­ep-mo­del­ler do­mi­ne­rer. fra Ibi­za med det førs­te. Men selv­sagt lyt­ter vi til for­hand­ler­nes til­bake­mel­din­ger.

PÅHENGS-DOMINANS

Et styk­ke unna hol­der en an­nen ve­te­ran til: Hen­rik Askvik (55), tred­je ge­ne­ra­sjon til å dri­ve båt­pro­du­sen­ten Aske­lad­den på Vest­lan­det.

– Vi hol­der oss mel­lom 19 og 26 fot, og mel­lom 400.000 og én mil­lion kro­ner. På­hengs­mo­to­re­ne har tatt over mar­ke­det opp til 26 fot. De er bil­li­ge­re i inn­kjøp og ved­li­ke­hold, pluss mer drifts­sta­bi­le. 2016 var et godt år og 2017 teg­ner bra. Men vi er all­tid av­hen­gi­ge av væ­ret; selv tem­me­lig sto­re bå­ter kjø­pes på im­puls, be­ret­ter Askvik.

Aske­lad­den-bå­te­ne, som de fles­te and­re, er hvi­te. På Cor­ma-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.