FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

Dro­ner til lek og moro

● For at drone­flyv­ning skal an­se­es som mo­dell­flyv­ning, som kan ut­fø­res uten drone­ser­ti­fi­kat, kre­ves det at for­må­let med flyv­nin­gen er re­krea­sjon, sport el­ler kon­kur­ran­se.

● Så fort du bru­ker dro­nen til så­kalt er­vervs­mes­sig for­mål, som in­klu­de­rer det å sel­ge bil­der el­ler film tatt med dro­nen el­ler bru­ker dro­nen in­ternt i en be­drift for å løse and­re opp­ga­ver, må du ha drone­ser­ti­fi­kat.

● Du kan li­ke­vel bru­ke dro­nen til å ta bil­der el­ler film fra luf­ta, så len­ge de bru­kes i privat sam­men­heng. Du kan også pub­li­se­re dem på in­ter­nett, så len­ge for­må­let ikke er å sel­ge fil­men el­ler bil­de­ne mot be­ta­ling el­ler an­nen godt­gjø­rel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.