Cecon-kon­kur­sen var stør­re enn Va­ra­da

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Va­ra­da Ma­ri­ne-kon­kur­sen er ikke Sør­lan­dets størs­te gjen­nom ti­de­ne. Cecon AS «slår» den med én mil­li­ard kro­ner.

«Tro­lig den størs­te kon­kur­sen på Sør­lan­det noen gang», meld­te Fædre­lands­ven­nen 17. mars. Det drei­de seg om off­shore­re­de­ri­et Va­ra­da Ma­ri­ne AS i Kris­tian­sand, hvor de fore­lø­pi­ge kra­ve­ne i kon­kurs­boet lig­ger på nes­ten 1,6 mil­li­ar­der kro­ner.

Da rea­ger­te en vå­ken le­ser og min­net oss om Cecon ASA, un­der­vanns­en­tre­pre­nør­sel­ska­pet i Aren­dal som var no­tert på Oslo Børs’ da­væ­ren­de «vente­lis­te» OTC og gikk kon­kurs 24. april 2015. Da, som i Va­ra­das til­fel­le, had­de gjelds- for­hand­lin­ger ikke ført fram.

Og jo da; Cecon-kra­ve­ne var stør­re enn Va­ra­da-kra­ve­ne. Cecon ASAS kre­di­to­rer an­meld­te i sum 2.578.002.716,56 kro­ner i krav - nes­ten 2,6 mil­li­ar­der og føl­ge­lig én mil­li­ard mer enn hva kre­di­to­re­ne i Va­ra­da Ma­ri­ne AS me­ner å ha til gode.

Det hø­rer for øv­rig med til his­to­ri­en at ho­ved­tyng­den av Cecons kre­di­to­rer fikk til­ba­ke 0,03 pro­sent av sine til­gode­ha­ven­der.

Bo­sty­rer, ad­vo­kat Jon Skjørs­ham­mer fra Ste­en­strup Stor­dran­ge i Oslo, av­slut­tet Cecon-bo­be­hand­lin­gen før jul i 2016. Så sent som 18. mars i år ble sel­ska­pet slet­tet en gang for alle fra Fore­taks­re­gis­te­ret i Brønn­øy­sund.

FOTO: CECON (ARKIV)

Slik lød ori­gi­nal­teks­ten til det­te ar­kiv­bil­det: «Slik skal Cecons kon­struk­sjons­støtte­far­tøy­er for un­der­vanns­ope­ra­sjo­ner bli se­en­de ut, når de etter pla­nen er fer­di­ge med sin li­del­ses­his­to­rie ved det ca­na­dis­ke bygge­verf­tet i lø­pet av 2013.» Men det end­te med kon­kurs og krav på nes­ten 2,6 mil­li­ar­der kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.