UTEN­RIKS

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Gjer­nings­man­nen i ter­ror­an­gre­pet ved det bri­tis­ke par­la­men­tet mei­de ned skole­barn og po­liti­folk med bil, før han gikk til an­grep på en po­liti­mann med kniv.

Eks­tre­mist­grup­pa IS på­tok seg i går an­sva­ret for Lon­don-an­gre­pet. Iføl­ge det IS­lo­ja­le nett­ste­det Aa­maq var gjer­nings­man­nen en av de­res «sol­da­ter», men ver­ken IS el­ler bri­tisk po­li­ti had­de i går etter­mid­dag iden­ti­fi­sert man­nen.

Det har tid­li­ge­re vært en rek­ke ter­ror­an­grep med bil og hånd­vå­pen det sis­te året. I de fles­te til­fel­le­ne har IS tatt på seg an­sva­ret, men me­to­den har også vært brukt av ter­ro­ris­ter i blant an­net Is­rael, og tid­li­ge­re i flere an­grep i Frank­ri­ke.

Om lag 40 per­soner ble så­ret da gjer­nings­man­nen kjør­te ned fot­gjen­ge­re på West­min­ster Brid­ge, før han hop­pet ut, kniv­stakk en po­liti­mann og for­søk­te å ta seg inn i Par­la­men­tet. Til­stan­den til flere av de så­re­de er kri­tisk. Gjer­nings­man­nen ble til slutt drept av po­li­ti­et.

FØL­GER DIREKTIVENE

Gjer­nings­man­nen i Lon­don fulg­te ter­ror­in­struk­sjo­ne­ne til punkt og prik­ke da han mei­de ned folk med bil og kniv­stakk en po­liti­mann, på­pe­ker ter­ror­fors­ker.

– Både IS og al-qa­i­da har la­get kon­kre­te opp­skrif­ter og di­rek­ti­ver for hvor­dan du skal slå til mot fien­den med enk­le og til­gjen­ge­li­ge mid­ler. Alle har til­gang på en bil. De fles­te har kni­ver på kjøk­ke­net. Vans­ke­ne med å få tak i skyte­vå­pen og in­gre­di­en­ser til spreng­mid­ler frem­mer også den­ne me­to­den, sier den svens­ke ter­ror­eks­per­ten Mar­tin Ran­storp til NTB.

An­gre­pet i seg selv var død­født. Det var in­gen sjan­se for å ta seg inn i det bri­tis­ke par­la­men­tet med to kni­ver. Men sym­bolver­di­en er iføl­ge Ran­storp stor i an­gre­pet som kom­bi­ner­te de to me­to­de­ne som direktivene opp­ford­rer til – kjø­re inn i folke­meng­der med bil og dre­pe ofre med enk­le, til­gjen­ge­li­ge mid­ler.

– Hvis dis­se lav­tek­no­lo­gis­ke våp­ne­ne ret­tes mot den rik­ti­ge mål­ski­ven, kan det få en enorm ef­fekt. Stra­te­gi­en er ut­vik­let av jiha­dis­tis­ke teo­re­ti­ke­re som vil slå til på flere fron­ter sam­ti­dig. De rår over en vel­or­ga­ni­sert pro­to­stat i Midt­østen, er eks­tremt struk­tu­rert og har stor tek­nisk kunn­skap om og til­gang til eks­plo­si­ver. I Euro­pa har de in­di­vi­der som vil en­ga­sje­re seg i kon­flik­ten, og som opp­ford­res til å gjø­re det, sier Ran­storp som er forsk­nings­di­rek­tør ved Sen­ter for stu­di­er av asym­met­ris­ke trus­ler ved Den svens­ke for­svars­høg­sko­len.

NICE OG BER­LIN

Mas­sa­kren i Nice er det dø­de­ligs­te bi­langre­pet ut­ført av IS. Mo­ha­med La­houai­ejBouh­lel drep­te 87 per­soner og ska­det over 400 med en laste­bil på den frans­ke na­sjo­nal­da­gen i fjor som­mer. Bouh­lel kjør­te to kilo­me­ter før han ble drept av po­li­ti­et.

Like før jul i fjor kjør­te tu­ni­sie­ren Anis Am­ri inn i en folke­meng­de på et jule­mar­ked i Ber­lin. Am­ri had­de kap­ret en svart Sca­nia-laste­bil som var las­tet med stål og tatt li­vet av den 37 år gam­le pols­ke sjå­fø­ren. Der­et­ter an­grep han Breit­scheids­platz i Ber­lin. 12 per­soner ble drept.

Ter­ro­ris­ten klar­te å røm­me, og ble skutt og drept flere da­ger se­ne­re av po­li­ti i Ita­lia.

BILANGREP I OHIO

Et Is-an­grep som fikk mind­re opp­merk­som­het, men som fulg­te sam­me opp­skrift, fant sted i USA i no­vem­ber. En ung so­ma­li­er kjør­te inn i en folke­meng­de på Ohio Sta­te Uni­ver­sity. Ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter har be­skre­vet hen­del­sen som et ter­ror­an­grep, og IS tok på seg an­sva­ret.

Ab­dul Razak Ali Ar­tan (18) hop­pet ut av bi­len og an­grep med kniv etter å ha meid ned folk i et over­gangs­felt. Han ble skutt og drept av en sik­ker­hets­vakt som til­fel­dig­vis var på ste­det. 11 per­soner ble skadd i an­gre­pet.

MINST TRE BILANGREP

Det har vært mins­te tre an­grep med bil tid-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.