Lon­don-an­gri­per navn­gitt

Faedrelandsvennen - - FREDAG - NTB

Man­nen som kjør­te ned en rek­ke fot­gjen­ge­re på West­min­ster Brid­ge og for­søk­te å ta seg inn i Par­la­men­tet i Lon­don, var den 52 år gam­le bri­ten Kha­lid Ma­sood.

52-årin­gen var iføl­ge bri­tisk po­li­ti dømt for en rek­ke kri­mi­nel­le for­hold tid­li­ge­re, blant an­net for ulov­lig vå­pen­be­sit­tel­se og vold.

Den førs­te dom­men fikk han alt i 1983, mens den sis­te var fra de­sem­ber 2003 da han ble funnet skyl­dig i å bære kniv.

Ma­sood, som ble drept un­der an­gre­pet, had­de deri­mot in­gen ter­ror­re­la­ter­te dom­mer på rulle­bla­det.

Han ble født i det sør­øst­li­ge Eng­land, men lev­de nå i West Mid­land. Han skal ha be­nyt­tet en rek­ke uli­ke navn, men det fore­lå iføl­ge en kunn­gjø­ring fra bri­tisk po­li­ti «in­gen etter­ret­nings­in­for­ma­sjon om at han plan­la å gjen­nom­føre et ter­ror­an­grep».

Tre men­nes­ker ble drept i ons­da­gens an­grep, og over 40 men­nes­ker ble så­ret. Til­stan­den til flere av de så­re­de er kri­tisk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.