Tre syke­hus med akuttog traume­be­hand­ling

Faedrelandsvennen - - MENING -

Ved stor­tings­val­get til høs­ten og re­gion­val­get i 2019 så vil en vik­tig sak være å styr­ke og be­va­re full­ver­di­ge syke­hus i Aren­dal, Kris­tian­sand og Flekke­fjord.

●● Med full­ver­dig så me­ner jeg syke­hus som til­byr akutt- og traume­be­hand­ling.

For meg hand­ler det ikke om en lo­ka­li­se­rings­de­batt, det hand­ler om at folk kan få nød­ven­dig hjelp i en kri­se når be­ho­vet opp­står. Uav­hen­gig hvor man er. Det er ikke slik at alle al­vor­li­ge ulyk­ker skjer i umid­del­bar nær­het til Kris­tian­sand.

Jeg bor i Kris­tian­sand og har nær­het til syke­hu­set. Jeg ser at en slik nær­het er vik­tig for man­ge, og det gjør noe med trygg­hets­fø­lel­sen til folk. At man i det hele

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.