Når fors­ker­ne tar feil

Faedrelandsvennen - - MENING -

For noen år si­den ble det ut­talt fra fors­ker­ne at det ikke var sild igjen langs den nors­ke kys­ten. Rea­li­te­ten var imid­ler­tid en an­nen.

●● Forsk­ning in­ne­bæ­rer å vite og å ikke-vite, slik det gjør for alle and­re men­nes­ker. I den for­stand vet fors­ker­ne bare noe som vi and­re ikke vet, om de har gjort noen stu­di­er el­ler ut­red­nin­ger som vi and­re ikke har til­gang til.

Det er mor­somt og spen­nen­de å vite ting, men uli­ke mil­jø­er be­står som kjent bare av men­nes­ker med teori­er og/el­ler er­fa­rin­ger å vise til. Nå be­står li­vet også av ikke å vite, og det gjør forsk­ning også. For noen år til­ba­ke sa fors­ker­ne at det ikke var sild

Det er et pro­blem i hele sam­fun­net, ikke bare i sko­len, at teo­re­tisk kunn­skap verd­set­tes mer enn kunn­ska­pen som sit­ter i hen­de­ne. Lønns­for­skjel­le­ne øker og lavt­lønns­grup­pe­ne sak­ker ak­ter­ut i lønns­kam­pen. Det­te skjer pa­ral­lelt med at sko­len teo­re­ti­se­res. Ele­ver som har sine ta­len­ter i and­re ting enn teori, blir gå­en­de i åre­vis på sko­len og lære at de ikke du­ger, og at de­res ev­ner ikke er verd­satt. Slik ska­per vi en stor grup­pe ung­dom­mer som mis­ter trua på egne ev­ner, og som ikke ser po­en­get med å full­fø­re vi­dere­gå­en­de sko­le. Teo­re­ti­se­rin­ga av sko­len fun­ge­rer slik at en viss an­del av ele­ve­ne først og fremst læ­rer at de skal måt­te ta til tak-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.