Be­hold Kris­tian­sand havn i sen­trum

Faedrelandsvennen - - MENING - JU­LIE NIL­SEN Na­tur­vern­for­bun­det i Kris­tian­sand

Na­tur­vern­for­bun­det slut­ter seg til den sto­re mot­stan­den mot å flyt­te kon­tei­ner­hav­na til Kongs­gård/vi­ge.

●● Det er man­ge grun­ner til at man bør byg­ge vi­de­re på det som alt fin­nes i Ves­ter­hav­na.

For­urens­nings­fa­ren i Top­dals­fjor­den er stor. En spreng­ning av bunn­ters­ke­len mel­lom Gle­od­den og Sme­hol­men kan ha føl­ger for vann-gjen­nom­strøm­nin­gen i fjor­den som vi nå ikke kan vite kon­se­kven­se­ne av. Dess­uten vil fiske, små­båt­tra­fikk og fri­lufts­liv på begge si­der av fjor­den få sto­re ulem­per.

Nor­ge har for­plik­tet seg til at 30 % av all gods­trans­port skal over fra vei til sjø og bane in­nen 2030. Og skal in­nen 2050 ha ført 50 % av trans­port bort fra vei. Det lig­ger jern­bane­spor helt ned til vann­kan­ten i Ves­ter­hav­na nå, som helt opp­lagt kan for­bed­res og ut­vi­des. Slik kan man lin­ke seg på den så­kal­te Jyl­land­kor­ri­do­ren som gir di­rek­te ad­gang til det sto­re jern­bane­net­tet i Euro­pa. Det er dess­ver­re over­vei­en­de sann­syn­lig at det blir for dyrt å byg­ge et nytt jern­bane­spor fra Kongs­gård/vi­ge opp til Lange­myr.

Na­tur­vern­for­bun­det er over­be­vis­te om at hav­ner med jern­bane­til­knyt­ning vil bli vin­ner­ne i frem­ti­den når det er snakk om hvil­ke hav­ner sam­fun­net skal sat­se på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.