Gam­melt mons­ter i ny inn­pak­ning

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

SCIENCE FICTION «Life»

USA 2017 15 år «Life» er ver­ken den bes­te el­ler ver­ste fil­men som har rap­pet ide­ene sine fra «Ali­en». Men den er blant dem som har rap­pet mest. En rom­sta­sjon har fått noe eks­tra­or­di­nært om­bord: jord­prø­ven fra Mars som inne­hol­der det førs­te ugjen­dri­ve­li­ge be­vi­set på at det fin­nes liv også and­re ste­der enn på Jor­den. Til å be­gyn­ne med er alt pur vi­ten­ska­pe­lig fryd. Så be­gyn­ner or­ga­nis­men å vokse. Så vi­ser den seg å være far­lig. Og til sist, vel, tror du ikke at utys­ket kla­rer å røm­me?

Der­fra er det bare å krys­se av for lik­he­ter med Rid­ley Scotts 1979-klas­si­ker. Selv­for­svar med flamme­kas­ter: Check. Flukt­for­søk i rom­kap­sel: Check. Ast­ro­nau­ter som stry­ker med én etter én (Ja­ke Gyl­len­haal, Re­becca Fer­gu­son og Ryan Rey­nolds er blant dem som kan­skje el­ler kan­skje ikke kla­rer seg): Check. Og jam­men ser ikke Cal­vin, som skap­nin­gen blir døpt, også ut som «Ali­en»-mons­te­ret krys­set med en stue­plan­te og en blek­k­sprut.

Den svens­ke re­gis­sø­ren Da­ni­el Espi­no­sa («Snab­ba cash») har et godt lag med skue­spil­ler­ne og det vi­su­el­le, dét skal han ha, men for en spen­nings­film er det mildt sagt pro­ble­ma­tisk at se­er­en hele ti­den kan for­ut­se hand­lin­gen. Unn­ta­ket er den sis­te twis­ten i plot­tet. Den kom­mer fak­tisk gans­ke over­ras­ken­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.