QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT - Staa­le­sen Gun­nar 1992 I El­s­ter Torolf Rid­der­spo­re Fien­nes Ralph Mas­ter­son) Louis alias( Hall­bing Kjell Midt­hun Arild Eif­fel­tår­net ko­or­di­nat­sys­tem en i ko­or­di­nateny- er or­di­nat og em­bets­drakt geist­lig en er Or­nat Aga­dir

1. Hvil­ken by er den sør­ligs­te stor­byen i Ma­rok­ko, med i un­der­kant av 700.000 inn­byg­ge­re og et navn som be­tyr ”et be­fes­tet korn­la­ger”?

2. Hva er for­skjel­len på or­nat og or­di­nat?

3. Hvil­ket bygg­verk sto fer­dig til Ver­dens­ut­stil­lin­gen i 1889, og var frem til 1930 ver­dens høy­es­te?

4. Hva he­ter den førs­te nors­ke Do­nald-teg­ne­ren?

5. Hvem har skre­vet bø­ke­ne om Mor­gan Ka­ne?

6. Hvem spil­te rol­len som fyrst Volde­mort i Har­ry Pot­ter-fil­me­ne?

7. Hva slags planteslekt i so­lei­e­fa­mi­li­en er del­phi­ni­um?

8. Hvil­ken jour­na­list og for­fat­ter tok over som kring­kas­tings­sjef etter Hans Ja­cob Us­tvedt i 1972?

9. Når slut­tet Gro Har­lem Brundt­land som le­der for Ar­bei­der­par­ti­et?

10. Hvem skrev kri­mi­nal­ro­ma­nen ”Vi skal arve vin­den” i 2010?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.