Kris­tian­sand Cykle­klubb-la­ge­ne skal kjem­pe i nor­ges­top­pen

Faedrelandsvennen - - SPORT - JAN FRED­RIK STIANSEN, for KCK

Ju­nior-, se­nior- og ter­reng­la­get til KCK har sto­re am­bi­sjo­ner også i 2017.

Gjen­nom vin­te­ren har våre ut­øve­re i elite­la­ge­ne gjen­nom­ført tre­nings­øk­ter i ver­dens­klas­se. Gjen­nom vårt gode sam­ar­beid med Olym­pia­top­pen Sør og syk­kel­mil­jø­ene både på Vest­lan­det og på Øst­lan­det, vet vi hvor­dan ut­øver­ne som er best i verden tre­ner. Ikke minst har vi ver­dens­mes­te­ren i U23, Kris­tof­fer Hal­vor­sen og de and­re kon­ti­nen­tal­ryt­te­re­ne fra Kris­tian­sand, Andreas Vang­stad, Herman Dahl og Andreas Er­land.

Flere av våre junior­ryt­te­re har vært med på å pre­ge rit­te­ne i de al­ders­be­stem­te klas­se­ne, og de som er re­la­tivt fers­ke i syk­kel­spor­ten har vist flott frem­gang gjen­nom tester og på sam­ling i Spa­nia i vin­ter.

Se­nior lande­vei er en fin blan­ding av er­far­ne og yng­re ryt­te­re. Samt­li­ge har som grunn­leg­gen­de mål­set­ning å etab­le­re seg i nor­ges­top­pen. Og det vil si å kun­ne være med i grup­pen på 30-40 mann som nor­malt sit­ter igjen etter tre-fire ti­mers syk­ling i nor­ges­cup­rit­te­ne.

I ter­ren­get har vi fire mann­li­ge ryt­te­re som i ho­ved­sak kjem­per om frem­skut­te plas­se­rin­ger i nor­ges­cup ma­ra­ton og rund­bane.

I gre­nen en­duro og ut­for har vi dron­nin­gen av bratt og rask syk­ling, Hil­de Sanges­land Stræ­det.

FOTO: CHRIS­TI­AN WULFF

Her er man­ge av KCKS ju­nior-, se­nior- og ter­reng­syk­lis­ter. Bak fra ven­st­re: Joakim John­sen, Sond­re Slem­dahl, Bjørn-to­mas Vat­ne­dal, Mag­nus Tof­te, Mathias Vea, Mathias Johannessen, Even Fløy­stad, Eirik Sætra-pe­der­sen, Geir Kris­ti­an Teig­land og Geir To­ny Teig­land. Foran fra ven­st­re: Es­pen Slem­dahl, Sond­re Lin­stad-hu­rum, Adrian Hil­de, Halvard Hofs­mo, Vic­tor Køh­ler, Alek­san­der Hal­vor­sen, Maxi­mil­li­an Gab­ri­el­sen, Haa­kon Aas, Gun­nar Steins­land, Alex­an­der Sterk-han­sen og Si­ren Brei­da­len Wulff.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.