Ved­tatt og kri­ti­sert

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Ka­ri Hen­rik­sen (Ap) me­ner fle­re av de fram­møt­te lo­kal­po­li­ti­ker­ne på Sør­lands­tin­get kun­ne gjort mye mer i egne kom­mu­ner og fyl­ker før de be­gyn­te å kre­ve til­tak fra sta­ten.

– Det vik­tigs­te er at de tar ar­beids­gi­ver­an­sva­ret på al­vor og be­stem­mer seg for å an­set­te i hel­tids­stil­lin­ger, gi jobb til kva­li­fi­ser­te inn­vand­re­re og til­rette­leg­ge for an­sat­te med spe­si­el­le ut­ford­rin­ger, sier Hen­rik­sen.

Hun me­ner også at det blir an­satt for få lær­lin­ger og at til­ta­ke­ne for un­ge med psy­kis­ke pro­ble­mer er for sva­ke.

– Jeg re­gist­re­rer at Høy­res fo­kus på leve­kårs­ut­ford­rin­ge­ne er blitt mer ty­de­lig etter at Fædre­lands­ven­nen skrev at det skul­le være et sat­sings­om­rå­de for avi­sa fram mot val­get. Det er bra, men Ar­bei­der­par­ti­et har vært opp­tatt av det­te over man­ge år.

Nor­unn Tvei­ten Be­ne­stad me­ner Ka­ri Hen­rik­sen tar helt feil.

– Vi frem­mer den­ne sa­ken nå, si­den vi står på ters­ke­len til den nye re­gion­re­for­men. Det er en god an­led­ning til å gire opp. Men da­gens re­gje­ring har al­le­re­de gjort mye på det­te om­rå­det, for ek­sem­pel tid­lig inn­sats i sko­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.