FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØN­NING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

183 rus og rus/psykiatri-pa­si­en­ter i Ven­ne­sla

● 13% bo­steds­løse

● 74% har bo­lig og fun­ge­rer godt

● 17% er i ar­beid el­ler er stu­dent . 39% har til­bud om an­nen ak­ti­vi­tet

● 51% har «ord­net øko­no­mi», 13% har stor «uor­den»

● 56% har god fy­sisk helse, 5% har al­vor­li­ge fy­sis­ke pla­ger

● 24% har god psy­kisk helse, 15% har alvor­lig funk­sjons­svikt

● 48% har et «kon­trol­lert» rus­mid­del­bruk – 14% har et ukon­trol­lert

● 27% fun­ge­rer godt so­si­alt , 13% fun­ge­rer svært dår­lig so­si­alt

● 31% (57 per­soner) er ut­satt for vold/ trus­ler el­ler ut­set­ter and­re for vold og trus­ler.

● 21% har godt fun­ge­ren­de nett­verk

● 14% har in­gen fun­ge­ren­de nett­verk re mil­lion­in­ves­te­rin­ger fram­over:

– Dis­se per­sone­ne bor over hele kom­mu­nen i dag. Noen grei­er seg bra med litt hjelp, and­re har ikke bo­lig i det hele tatt. På sikt tren­ger vi en rek­ke nye til­bud, sa hun.

Ben­dik­sen pek­te på be­hov for:

●● Bo­li­ger for kvin­ner som sli­ter med rus og psykiatri

●● Nød­bo­li­ger for bo­steds­løse

●● Et­ter­vern­bo­li­ger for bru­ke­re på vei ut av rus-pro­ble­me­ne

– Vi be­gyn­ner i gal ende med rus­bo­li­ge­ne, vi skul­le hatt en bo­lig­so­si­al hand­lings­plan på plass. Uan­sett er det flott at de sis­te ukers bråk om rus­bo­li­ger en­der med at 27 re­pre­sen­tan­ter i kom­mune­sty­ret set­ter seg inn i for­hol­de­ne for de sva­kes­te i byg­da, sier Alex­an­der Et­sy Jen­sen.

Berit Kit­tel­sen, va­rarod­fø­rer (AP) rea­ge­rer på at op­po­si­sjo­nen er over­ras­ket.

– Ven­ne­slas sto­re leve­kårs­ut­ford­rin­ger har vi job­bet mål­ret­tet med i man­ge år og det er kjent at vi frem­de­les lig­ger høyt på rus og psykiatri, sier Kit­tel­sen.

– VERDIGHET, IKKE PENGESLUK

Le­der i leve­kårs­ut­val­get In­ger Tu­rid Ton­stad (KRF) nek­ter å bru­ke ord som pengesluk om sat­sin­gen som må kom­me.

– Det­te hand­ler om vel­ferds­sta­ten Nor­ge. Folk har rett på helse­hjelp, ver­dig om­sorg, pleie og gode bo­for­hold. Det­te har vi ret­tig­hets­lo­ver som sty­rer, sier hun.

Ton­stad er enig med Kit­tel­sen i at pro­ble­me­ne ikke bør kom­me som noen over­ras­kel­se på noen.

– Vi har sto­re ut­ford­rin­ger foran oss. De skal vi løse på en ver­dig måte slik at vi in­klu­de­rer al­le i Ven­ne­sla, sier hun.

FOTO: OS, ANET­TE

Det er dob­belt så man­ge, pro­sent­vis, som sli­ter med rus og psykiatri i Ven­ne­sla som and­re ste­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.