FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Lum­ber AS

● Fra 2013 har Skeie Ei­en­dom AS hatt 51 pro­sent av Lum­ber AS, mens opp­rin­ne­lig grunn­ei­er, Eid­jord-fa­mi­li­en, har 49 pro­sent. De har al­le­re­de solgt 70 lei­lig­he­ter i Ama­li­en­borg Ave­ny, et pro­sjekt med to­talt 125 lei­lig­he­ter opp mot åsen i bak­kant.

● Lum­bers næ­rings- og in­du­stri­his­to­ris­ke røt­ter går helt til­ba­ke til 1915, da en tre­for­ed­lings­be­drift ble an­lagt i Tor­ri­dal og si­den flyt­tet til Lum­ber-om­rå­det i Vågs­bygd.

● I man­ge år var Lum­ber Co. AS en stor fi­nér­fab­rikk og en vik­tig hjørne­steins­be­drift for Kris­tian­sand. Fram til 1980 var det også sag­bruk her.

● I 1991 ble ma­ski­ne­ne solgt, og fra 1995 har sel­ska­pets navn vært Lum­ber AS. Det er fort­satt om lag 35 be­drif­ter med fle­re hund­re an­sat­te etab­lert i næ­rings­par­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.