T på Tor­vet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

GRÅ TEGLFASADE

Råd­hus­gata 14 var opp­rin­ne­lig et bo­lig­hus reist i 1894, etter den sto­re by­bran­nen. I ny­ere tid ble byg­get kledd i tegl.

Det skal det fort­satt være. Den nye bygge­sti­len blir nok­så lik den gam­le, det blir teglfasade – mør­ke­re grå i førs­te eta­sje og ly­se­re opp­over.

Ar­ki­tek­ten he­ter Ragnhild Hald, og har tid­li­ge­re de­sig­net fa­sa­de­ne på Søn­nik-hjør­net i Mar­kens og Havne­kvar­ta­let.

– An­sat­te sy­nes det er en god plass å være, og vi tror det blir tjen­li­ge lo­ka­ler; lyst, tri­ve­lig og mo­der­ne. Det er dess­uten sen­tralt og en­kelt for folk å fin­ne fram hit, me­ner Ole Fritjof Godtfredsen.

Sør­lan­det Bo­lig­bygge­lag har over 15.000 med­lem­mer og for­val­ter to­talt 9000 bo­en­he­ter i 250 bo­retts­lag og sam­ei­er.

2016-regn­ska­pet vi­ser en om­set­ning på 28 mil­lio­ner kro­ner og re­sul­tat på fem mil­lio­ner.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Hjørne­byg­nin­gen rin­get inn på et fly­foto tatt før bygge­ar­bei­de­ne i kvar­tal 32 og par­ke­rings­an­leg­get star­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.