Kos­ter 300 kilo­me­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - LARS HOLLERUD

I slut­ten av mai kan Kris­tian­sand kom­mu­nes sju fei­e­bi­ler ta som­mer­fe­rie. Da har de kos­tet om lag 300 kilo­me­ter vei­er og syk­kel­sti­er rene for vin­ter­lig rusk.

Det vil si en strek­ning til­sva­ren­de Kris­tian­sand-oslo – i sær­de­les sak­te fart.

Føl­ge­lig tar det den ti­den det tar.

– Vi er i full gang, og har nå ren­gjort al­le syk­kel­vei­ene, opp­ly­ser Øyvind sek­sjons­le­der Øyvind Mar­kus­sen.

– Men det sis­te snø­fal­let for­sin­ket oss i halv­an­nen til to uker, si­den vi måt­te strø der vi al­le­re­de had­de be­gynt å feie.

Mar­kus­sen sier at fei­e­bi­le­ne bok­sta­ve­lig talt job­ber seg ut­over i by­de­le­ne fra Kvad­ra­tu­ren.

– Kan­skje vi er fer­di­ge til 17. mai. Da skal i al­le fall ru­te­ne for skole­to­ge­ne være rene, lo­ver sek­sjons­le­de­ren i tek­nisk etat, som leg­ger til at hele job­ben i al­le fall skal være gjort in­nen mai må­ned er omme.

Kost­na­de­ne til fei­ing inn­går i kom­mu­nens vin­ter­ved­li­ke­holds­bud­sjett på 3,5 mil­lio­ner kro­ner.

Også Sta­tens veg­ve­sen er i full gang med børs­ting av sitt vei­nett. Det vil alt som er av europa­vei­er, riks­vei­er og fyl­kes­vei­er.

ARKIVFOTO: TOR­MOD FLEM VEGGE

Øyvind Mar­kus­sen (t.v.) er sek­sjons­le­der i tek­nisk etat. Roald Lar­sen er en av sjå­fø­re­ne.

FOTO: LARS HOLLERUD

Fre­dag ven­tet blant an­net den­ne gang- og syk­kel­sti­en langs Vard­ås­vei­en på en kom­mu­nal kost.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.