Kjede­kol­li­sjon på E 18

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MADS OMMUNDSEN OG EI­VIND KRIS­TEN­SEN

En laste­bil og to per­son­bi­ler var in­volvert i en tra­fikk­ulyk­ke i Hau­myr­hei­tun­ne­len fre­dag.

Fre­dag mor­gen meld­te po­li­ti­et om en tra­fikk­ulyk­ke på E 18 ved Hau­myr­hei­tun­ne­len.

– Det har vært en kol­li­sjon mel­lom en laste­bil og en per­son­bil, opp­lys­te ope­ra­sjons­le­der ved Ag­der po­liti­dis­trikt.

Ulyk­ken skjed­de i vest­gå­en­de ret­ning. Tre per­soner skal ha være in­volvert.

– Samt­li­ge skal være ute av kjøre­tøy­ene, opp­lys­te ope­ra­sjons­le­der.

Iføl­ge Fædre­lands­ven­nens re­por­ter på ste­det had­de en el­bil kol­li­dert med en brannsluk­ning­post i tun­ne­len. Bi­len fikk sto­re ska­der i fron­ten, og air­ba­ge­ne ble ut­løst.

Noen me­ter bak sto en laste­bil med mind­re ska­der i fron­ten.

En tredje bil sto et styk­ke fra dis­se kjøre­tøy­ene, mot Varodd­brua. Den­ne had­de fått ska­der bak.

Fø­re­ren av den­ne bi­len for­tal­te til Fædre­lands­ven­nen at ulyk­ken skjed­de i for­bin­del­se med ned­brem­sing.

Laste­bi­len skal ha kjørt inn i el­bi­len, som traff den and­re per­son­bi­len før den kjør­te inn i brannsluk­ning­pos­ten.

FOTO: EI­VIND KRIS­TEN­SEN

Bi­len fikk sto­re ska­der i fron­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.