– De kal­ler oss spio­ner, for­ræ­de­re og ter­ro­ris­ter

– Før vi fikk asyl i Nor­ge ble vi kalt ter­ro­ris­ter i tyr­kis­ke medi­er. Nå blir vi kalt for lands­for­ræ­de­re og spio­ner, sier fire tyr­kis­ke of­fi­se­rer. Nå skal de for­sø­ke å få et nor­malt liv i Stav­an­ger.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

De fire tyr­kis­ke Nato-of­fi­se­re­ne som har fått asyl i Nor­ge er dypt takk­nem­li­ge over­for nors­ke myn­dig­he­ter. I Nor­ge fø­ler de seg tryg­ge.

– Nor­ge har både red­det li­vet mitt, og liv­e­ne til kona og bar­na mine. Så­vidt jeg vet er vi de førs­te of­fi­se­re­ne i et Nato-land som har fått asyl etter kupp­for­sø­ket, sier en av of­fi­se­re­ne. – Det er jo fan­tas­tisk, og det vi­ser at Nor­ge er et land som frem­mer de­mo­kra­ti og men­neske­ret­tig­he­ter.

Han vet svært godt at det­te har vært en vans­ke­lig sak for nors­ke myn­dig­he­ter. Desto vik­ti­ge­re at asyl­søk­na­de­ne fikk et ja.

– Det er også vel­dig vik­tig at re­gi­met i Tyr­kia for­står at det fin­nes de­mo­kra­tis­ke land som vil be­skyt­te fol­ke­ne som tyr­kis­ke myn­dig­he­ter vil øde­leg­ge.

Ado­kvat Bryg­fjeld sier til Af­ten­bla­det at den­ne spe­si­el­le asyl­sa­ken har vært vel­dig grun­dig be­hand­let i UDI, og at den også har vært gjen­stand for po­li­tisk be­hand­ling i de­par­te­men­tet.

ALD­RI HJEM?

– Nå er det helt umu­lig for oss å rei­se til­ba­ke til Tyr­kia. En of­fi­ser­kol­le­ga som var her i Stav­an­ger sam­men med oss, og som rei-

FOTO: FREDRIK REFVEM

De fire tyr­kis­ke Nato-of­fi­se­re­ne har truk­ket i si­vil og vil nå in­te­gre­res i Stav­an­ger og Nor­ge. (Fjerde­mann øns­ket ikke en gang å la seg av­bil­de bak­fra).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.