Tis­ke – unn­tatt én

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: SVEINUNG BERG BENTZRØD, TRON STRAND, SIMEN GRANVIKEN, HILDE ØVREBEKK LEWIS TARJEI LEER-SALVESEN tarjei.leer-salvesen@fvn.no

gang­spunkt og uli­ke prio­ri­te­rin­ger. Vårt an­lig­gen­de er å gjø­re tras­ports­ek­to­ren ut­slipps­fri, og for å opp­nå det tren­ger vi også bære­kraf­tig bio­driv­stoff. Vi opp­le­ver at uenig­he­ten ikke hand­ler så mye om hvor­vidt vi skal ha bio­driv­stoff el­ler ikke, men om tem­po­et i sats­nin­gen. Vi er også eni­ge med de fles­te om å unn­gå bruk av palme­olje.

Holm sier at de stil­ler seg ufor­stå­en­de til Fre­de­ric Hau­ges kri­tikk.

– Vi stil­ler oss ufor­stå­en­de til kritikken av om­set­nings­på­bu­det. Den øk­nin­gen vi har sett i bio­drivs­off­mar­ke­det i 2016, alt­så øk­nin­gen opp til 15 pro­sent, skyl­des ikke ved­ta­ke­ne i høst, men av­gifts­ved­ta­ket fra 2015 som også Hau­ge be­jub­let da det kom, skri­ver Holm.

TROR På VED­TA­KET

Zero hol­der fast på at re­gje­rings­ved­ta­ket før jul var et godt grep, og sier seg ueni­ge med Gre­en­peace i at bio­driv­stoff vil være med på å vi­dere­føre bru­ken av for­bren­nings­mo­to­ren.

– Vi me­ner tvert imot at bio­driv­stoff­sat­sin­gen vil frem­skyn­de ut­fa­sin­gen av for­bren­nings­mo­to­ren. Som avi­se­nes se­rie har do­ku­men­tert, gjør om­set­nings­kra­vet driv­stof­fet dy­re­re, noe som gjør det mer lønn­somt å gå over til and­re al­ter­na­ti­ver. Da vil det­te bio­driv­stof­fet be­nyt­tes til å er­stat­te fos­silt i fly, skip,og tun­ge kjøre­tøy hvor elek­tri­fi­se­rin­gen ikke har kom­met like langt, på­pe­ker Holm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.