Stem­mer med Vir­kes inn­trykk

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

●● – Nor­ge har en del eks­port av møb­ler av høy kva­li­tet, som kos­ter de­ret­ter. Stok­kes Tripp Trapp­sto­ler, Ekor­nes’ Stress­less og en­kel­te senge­mo­del­ler er ek­semp­ler. På im­port­si­den er de vik­tigs­te lan­de­ne Po­len, Li­tau­en og Sve­ri­ge, men det drei­er seg om al­le ty­per møb­ler. At Sve­ri­ge lig­ger så høyt oppe, kan ha å gjø­re med mel­lom­lag­ring for Ikea, an­ty­der Bror Wil­liam Sten­de, ho­ved­or­ga­ni­sa­sjo­nen Vir­kes di­rek­tør for fag­han­del, mote og fri­tid.

Sten­de har in­gen tall for hage­møb­ler iso­lert sett, men hans inn­trykk er at ho­ved­tyng­den im­por­te­res fra Øs­ten. På Vir­kes hjemme­si­der står det blant an­net at «(...) Hoved­vare­grup­pen møb­ler sel­ges også gjen­nom ka­na­ler som hage­sent­re og stor­mar­ke­der. Fle­re bran­sjer kon­kur­re­rer med mø­bel­bran­sjen om se­song­vare­grup­per som hage­møb­ler. (...)»

– Slett­voll sel­ger eks­klu­si­ve hage­møb­ler som jeg ikke vet hvor er pro­du­sert, be­mer­ker Vir­ke-di­rek­tø­ren.

En kjapp te­le­fon til Slett­voll be­kref­ter imid­ler­tid at de også er im­por­tert. En ry­ken­de fersk Vir­ke-undersøkelse fra mø­bel- og in­te­ri­ør­bran­sjen skil­ler hel­ler ikke mel­lom hage­møb­ler og and­re møb­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.