Lo-klub­be­ne i Aker kre­ver Eøs-exit

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

På kon­sern­kon­fe­ran­sen til Lo-klub­be­ne i Aker ASA ny­lig ble det enig­het om å be Lo-kon­gres­sen gå inn for et al­ter­na­tiv til EØS.

«Kon­sern­kon­fe­ran­sen for LOklub­be­ne i Aker ASA opp­ford­rer de­le­ga­te­ne på årets LOkon­gress til å stem­me for at LO skal ar­bei­de ak­tivt for al­ter­na­tiv til Eøs-av­ta­len», he­ter det i den en­stem­mi­ge ut­ta­lel­sen, skri­ver Klasse­kam­pen.

– Vi opp­ford­rer ikke bare våre de­le­ga­ter, men al­le de­le­ga­ter på Lo-kon­gres­sen til å stem­me for en end­ring, slik at LO må job­be for et al­ter­na­tiv til EØS, sier At­le Teig­land, kon­sern­til­lits­valgt i Aker So­lu­tions og med­lem av El og It-for­bun­det.

– Det er helt åpen­bart at det er en sti­gen­de Eøs-skep­sis, sier At­le Tran­øy, kon­sern­til­lits­valgt fra Aker ASA i Fel­les­for­bun­det.

Sam­let re­pre­sen­te­rer de til sam­men 57 til­lits­valg­te i LOklub­be­ne i Aker ASA 4.500 LO­med­lem­mer i Aker So­lu­tions, Kvær­ner, Aker BP og Akas­tor. Med­lem­me­ne kom­mer fra LO­for­bun­de­ne Fel­les­for­bun­det, Elog It-for­bun­det, In­du­stri Ener­gi, FLT og Han­del og Kon­tor.

Det er ven­tet at Eøs-spørs­må­let vil ska­pe stor splid og de­batt når LO sam­les til kon­gress i mai. En spørre­un­der­sø­kel­se Opi­nion ny­lig ut­før­te blant Lo-med­lem­mer, vis­te at 63 pro­sent vil be­hol­de av­ta­len, 27 pro­sent vil si den opp, mens 10 pro­sent ikke vet, iføl­ge Avi­se­nes Ny­hets­byrå (ANB).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.