Fædre­lands­ven­nen og Høi­vold Bryg­ge

Kom­men­tar fra be­bo­er til Fædre­lands­ven­nens ar­tik­ler om Sam­ei­et Høi­vold Bryg­ge I og re­ha­bi­li­te­rings­pro­ses­sen.

Faedrelandsvennen - - MENING - ERIK BERTNES, en av 109 be­bo­ere i Sam­ei­et Høi­vold Bryg­ge I

Det er nå snart tre år si­den sam­ei­e­be­boer­ne i ge­ne­ral­for­sam­ling/ års­møte be­slut­tet en to­tal re­no­ve­ring av fa­sade­pla­te­ne på Høi­vold Bryg­ge (se­ne­re kalt HB) .

I inn­kal­lin­gen til års­mø­tet skri­ver sty­ret bl.a.:»hvor­dan skal vi for­val­te og vi­dere­ut­vik­le våre ver­di­er de nes­te 10 åre­ne på en pro­fe­sjo­nell og ef­fek­tiv måte,..» og vi­de­re: «Skal vi skif­te al­le fa­sade­pla­te­ne med nytt opp­gra­dert ma­te­ria­le med 40-50 års ga­ran­ti­er?»

Det ble da ved­tatt at sty­ret skul­le ut­ar­bei­de en lang­sik­tig in­ves­te­rings­plan «for pre­sen­ta­sjon for god­kjen­nel­se i lø­pet av for­som­mer­en 2014». Se­ne­re på vår­en kom sty­ret til­ba­ke med føl­gen­de in­for­ma­sjon til be­boer­ne hvor det bl.a. he­ter: »Vi har hatt be­fa­ring av fa­sa­de­ne,..det var vel­dig syn­lig at til­stan­den på fa­sade­pla­te­ne var dår­lig. Be­fa­rin­gen ble gjen­nom­ført sam­men med to eks­per­ter fra BRG en­tre­pre­nør. Vi ble eni­ge om å re­pa­re­re syd/øst topp­fa­sa­den på bygg nr. 18 hvor fle­re pla­ter må skif­tes.» g her star­ter «elen­dig­he­ten», en «elen­dig­het» hvor opp­merk­som­he­ten mer bur­de ret­tes mot «hvor­for har plate­sa­ken på Høi­vold fått det om­fan­get den har fått i dag? Hvor­dan kan det ha seg at fes­te for pla­te­ne er så råt­ne at det ikke er noe å skru nye pla­ter fast i uten å skif­te byg­nings­struk­tu­rer bak pla­te­ne?

Hvor­dan kan byg­get være byg­get med sto­re feil i luf­ting bak pla­te­ne, der­av fukt­ska­der og skjul­te lek­ka­sjer som har stilt oss i en si­tua­sjon vel in­gen på det tids­punk­tet kun­ne for­ut­se?» Da til­stan­den bak pla­te­ne på bygg 18 etter hvert ble av­dek­ket så sty­ret at det­te kun­ne bli både en kost­bar og me­get om­fat­ten­de pro­sess. Det ble søk­te an­bud fra ak­tu­el­le en­tre­pre­nø­rer, men in­gen vil­le gi et bin­den­de an­bud da det var klart at in­gen nå kun­ne si hvor om­fat­ten­de det­te vil­le bli. Be­boer­ne ble lø­pen­de in­for­mert av sty­ret om si­tua­sjo­nen og hvil­ke funn som ble gjort. Sen­høs­ten 2014 løs­net, og falt ned, en av fa­sade­pla­te­ne fra 3.etg. på bygg 12. Ramme­ver­ket var så råt­tent at skru­er ikke fikk fes­te. Fir­ma­et To­fire var de enes­te som vil­le påta seg å gå inn i ar­bei­det hvor in­gen and­re vil­le gi en to­tal­en­tre­pri­se. ty­ret har gjen­tat­te gan­ger gitt be­boer­ne god skrift­lig in­for­ma­sjon, til dels med bil­de­do­ku­men­ta­sjon over funn

ODet ble søk­te an­bud fra ak­tu­el­le en­tre­pre­nø­rer, men in­gen vil­le gi et bin­den­de an­bud da det var klart at in­gen nå kun­ne si hvor om­fat­ten­de det­te vil­le bli.

Sog nye over­ras­kel­ser bak fa­sade­pla­te­ne. Be­slut­nin­ge­ne om gjen­nom­fø­rin­gen av byggre­no­ve­rin­gen fikk en­stem­mig til­slut­ning av be­boer­ne gjen­nom de møte­are­na­ene hvor sli­ke be­slut­nin­ger nor­malt tas og hvor man for­ven­ter at al­le med in­ter­es­se for sa­ken mø­ter.

To­fire fikk til­bu­det på et tids­punkt hvor styre­le­der Jon S. Ot­ter­sen ikke had­de noen bin­ding til To­fire, og spørs­må­let om hans ha­bi­li­tet i for­hold til det­te fir­ma­et kom opp ca. 2-3 år ut i pro­ses­sen da vi alt­så var halv­veis i re­no­ve­rings­ar­bei­det. Valg­ko­mi­te­en ble 2. no­vem­ber in­for­mert og bedt om å vur­de­re si­tua­sjo­nen for hans stil­ling som styre­le­der for Sam­ei­et Høi­vold Bryg­ge og som pro­sjekt­le­der for re­no­ve­rings­ar­bei­det.

Valg­ko­mi­te­en fant Ot­ter­sens in­for­ma­sjon med ønske om å gå inn i fir­ma­et To­fire som styre­le­der vans­ke­lig og uhel­dig ut i fra et ha­bi­li­tets­spørs­mål. Valg­ko­mi­te­en ba om en vur­de­ring av den­ne si­tua­sjo­nen både fra «vår» ad­vo­kat, Solveig Lø­hau­gen, og fra SBBL’S ad­vo­kat. Beg­ge kon­klu­der­te med at det i vår si­tua­sjon ikke var lov­stri­dig sam­ti­dig å skjøt­te dis­se to funk­sjo­ner, men for­ut­sat­te styre­le­ders fra­tre­den i al­le sa­ker i sty­ret for HB som om­hand­let øko­no­mis­ke dis­po­si­sjo­ner oven­for To­fire.

Valg­ko­mi­te­en in­vi­ter­te be­bo­ere med sær­lig in­ter­es­se for sa­ken til å la seg re­krut­te­re til et ut­vi­det sty­re un­der et eks­tra­or­di­nært sam­ei­er­møte i slut­ten av no­vem- ber uten re­spons fra noen av be­boer­ne. Valg­ko­mi­te­en se­ne­re for­slag til års­mø­tet i ja­nu­ar 2017 er det rede­gjort for tid­li­ge­re i Fvn og gjen­tas ikke her. Valg­ko­mi­te­ens for­slag ble an­sett for å være den bes­te må­ten å iva­re­ta to noe mot­stri­den­de hen­syn. De «kri­tis­ke røs­te­ne» var helt sik­kert også inn­kalt/in­vi­tert til mø­tet hvor det­te ble pre­sen­tert. In­gen reis­te noe mot­for­slag, dog med noen kri­tis­ke kom­men­ta­rer el­ler spørs­mål fra noen av de øv­ri­ge frem­møt­te Valg­ko­mi­te­ens for­slag ble en­stem­mig ved­tatt.

De «kri­tis­ke røs­te­ne» har hatt al­le mu­lig­he­ter til å frem­me sine syns­punk­ter i de de­mo­kra­tis­ke møte­are­na­er og har hatt god tid til å for­be­re­de mot­for­slag på ge­ne­ral­for­sam­lin­ge­ne. pørs­må­let vi al­le lu­rer på er: Hvis de «kri­tis­ke røs­te­ne» har and­re bed­re for­slag til å løse si­tua­sjo­nen her, en si­tua­sjon vi al­le er lei oss for å være kom­met oppi p.g.a. hva jeg per­son­lig opp­fat­ter som «byg­nings­juks» fra den opp­rin­ne­li­ge bygg­her­rens side, hvor­for har de da av­stått fra al­le na­tur­li­ge møte­are­na­er? Vi har ikke fått ta del i de­res «kunn­ska­per» om al­ter­na­ti­ve løs­nin­ger og even­tu­elt være

Smed å vur­de­re and­re valg. Vi er be­kym­ret over kan­skje å mis­te en pro­sjekt­le­der som har hånd­tert en vans­ke­lig si­tua­sjon for Sam­ei­et og til over 100 av 109 lei­lig­hets­ei­e­res sto­re til­freds­het. Vi er be­kym­ret for at si­tua­sjo­nen kan med­føre inn­leie av eks­tern pro­sjekt­le­del­se til en mer­kost­nad på 5-600.000 kro­ner året og even­tu­elt også en forbi­gå­en­de stopp i re­ha­bil­te­rings­pro­ses­sen. eg hå­per Fædre­lands­ven­nen og even­tu­el­le le­se­re med det­te får en dy­pe­re inn­sikt i pro­ses­sen og alvo­ret i si­tua­sjo­nen her enn bare å lyt­te til inn­spill fra de «kri­tis­ke røs­te­ne». Jeg er sik­ker på at over 100 be­bo­ere på Høi­vold ikke vil mis­te vår pro­sjekt­le­der, at vi ikke øns­ker en enda dy­re­re pro­sjekt­le­del­se, el­ler at pro­sjek­tet skal stop­pe opp. Det er jo vi som be­bo­ere gjen­nom ved­tak i ge­ne­ral­for­sam­lin­gen som har ved­tatt det­te. Sty­ret er gitt i opp­ga­ve av oss å ef­fek­tu­ere vårt ved­tak.

J

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

Jeg er sik­ker på at over 100 be­bo­ere på Høi­vold ikke vil mis­te vår pro­sjekt­le­der, at vi ikke øns­ker en enda dy­re­re pro­sjekt­le­del­se, el­ler at pro­sjek­tet skal stop­pe opp, skri­ver kro­nikk­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.