Idio­tisk på­funn

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det mest idio­tis­ke på­fun­net som nors­ke po­li­ti­ke­re har klart å spy ut de sis­te 20 åre­ne, er inn­fø­rin­gen av Dab-net­tet og sluk­kin­gen av Fm-net­tet.

●● Det vir­ker her som om po­li­ti­ker­nes udyk­tig­het vir­ke­lig har nådd top­pen. Det er helt topp med fle­re ra­dio­ka­na­ler, men hvor­for blir plut­se­lig ka­na­len død i noen se­kun­der, og hvor­for er det til ti­der ufor­klar­li­ge sur­re­ly­der på det­te be­røm­te Dab-net­tet?

En an­nen ting er at det å inn­føre DAB, egent­lig bare var en gave fra den nors­ke sa­ne­rings­re-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.