Fak­ta

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Mo­ni­ca Csan­go

● Er norsk jour­na­list, film­ska­per og for­fat­ter.

● Født i Ski­en i 1969, men bod­de sto­re de­ler av barn­dom­men i Kris­tian­sand.

● Er en av 1500 jø­der i Nor­ge – noe hun skri­ver om i sin nye bok «For­ti­el­ser – Min Jø­dis­ke Fa­mi­lie­his­to­rie».

● Vant Amanda­pri­sen for bes­te do­ku­men­tar, «Evig Din», i 2006. mål­ti­der ble det satt fram sto­ler til per­soner som ald­ri vil­le kom­me til­ba­ke. Og hver enes­te ei­en­del som fan­tes igjen etter dem, ble sir­lig pak­ket inn i silke­pa­pir» – Ut­drag fra bo­ka.

SPORLØST FOR­SVUN­NET

Fa­mi­li­en hør­te ald­ri mer fra Fe­renc etter at han ble sendt til fange­lei­ren i Russ­land. Mo­ni­cas far­mor Mag­da, bar alt­så på den­ne sor­gen i 70 år – uten å vite noe om hva som skjed­de vi­de­re med ekte­man­nen.

– Jeg tror at når en fa­mi­lie blir eks­po­nert for et så stort tap, alt­så en far som blir re­vet vekk fra fa­mi­li­en sin, så er det som en vegg i hu­set som blir tatt bort. In­gen vet hva som skjed­de, og det er klart at det set­ter mer­ker i fle­re ge­ne­ra­sjo­ner i etter­tid, sier Csan­go.

«In­gen­ting er nor­malt i min fa­mi­lie. Det er in­gen­ting som hen­ger sam­men slik det bur­de. Vi er for få.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.