– Had­de vært gøy å øde­leg­ge Vi­pers-fes­ten

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅ­VARD KARL­SEN

Geir Ous­torp har tro­en på at Glass­ver­ket kan sny­te Vi­pers for søl­vet.

– Vi­pers må slå oss for å ta søl­vet, for jeg tror ikke de vin­ner mot Lar­vik. Det had­de vært gøy å øde­leg­ge fes­ten for Vi­pers, sier Glass­ver­ket-tre­ner Geir Ous­torp.

Søn­dag spil­les en rein sølv­kamp i Aqua­ra­ma. Vin­ner Vi­pers, tar la­get en his­to­risk sølv­me­dal­je i se­ri­en. Med tap, har Glass­ver­ket over­ta­ket.

– For oss er det bare hyg­ge­lig å kom­me ned til en full­satt hall. Tryk­ket lig­ger på Vi­pers, sier Ous­torp.

Han var ikke vel­dig glad ons­dag, da Glass­ver­ket slet mot Sola. Det ble en ett­måls­sei­er, men kam­pen var jev­ne­re enn Ous­torp had- de hå­pet og trodd.

Noe av grun­nen er det lan­ge opp­hol­det på grunn av lands­kam­per og det fak­tum at Hal­den gikk kon­kurs. Glass­ver­ket skul­le egent­lig ha møtt det la­get 12. mars.

– Det har vært mye kam­per for oss hele se­son­gen, men de sis­te tre og en halv uke­ne har vi ikke spilt kamp. Da har vi plut­se­lig hatt en pe­rio­de meg god tre­ning, og det er hyg­ge­lig, sier Ous­torp.

– Hva er fo­ku­set før Vi­per­skam­pen?

– Jeg tror ikke jeg el­ler Ken­neth (Gab­ri­el­sen, Vi­pers-tre­ner) kom­mer med så man­ge over­ras­kel­ser søn­dag, sier Ous­torp.

– Vi kjen­ner hverandre godt, og det er to lag som er gans­ke like, sier han.

Vi­pers står med ni stra­ke sei­ere i elite­se­ri­en. Glass­ver­ket har vun­net åtte av sine ti sis­te. Kam­pen mel­lom Vi­pers og Glass­ver­ket går kl. 18.00 søn­dag. Du kan føl­ge den på våre nett­si­der fvn.no.

FOTO: NTB SCANPIX

Geir Ous­torp leg­ger alt press på Vi­pers før søn­da­gens sølv­kamp i Aqua­ra­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.