Kristoff og Mar­tin kan bli et per­fekt par for klassikerne

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Alex­an­der Kristoff og To­ny Mar­tin me­ner at de­res part­ner­skap på Kat­ju­sja-la­get kan gjø­re dem til en slag­kraf­tig duo un­der vår­klas­si­ker­ne i Bel­gia og Frank­ri­ke.

I klas­si­ker­rit­te­ne, i mot­set­ning til rit­te­ne som en­der i en masse­spurt, un­der­stre­ker ryt­ter­ne vik­tig­he­ten av å ha fle­re valg­mu­lig­he­ter el­ler fle­re kort å spil­le på. Den tys­ke tem­po­eks­per­ten Mar­tin og spur­te­ren Kristoff me­ner de har fun­net det per­fek­te part­ner­skap.

– Jeg kan an­gri­pe og han kan spa­re ener­gi. Hvis fel­tet er sam­let kan jeg job­be for ham, og jeg kan all­tid gam­ble litt og si: Jeg har Alex bak der. Vi får se hvor- dan hva det blir til, men på pa­pi­ret så sy­nes det som en vel­dig god stra­te­gi, sier tys­ke To­ny Mar­tin til nett­ste­det cy­cling­news.

– Vi to er vir­ke­lig en bra kom­bi­na­sjon. Alex er sprin­te­ren som sit­ter i fel­tet og ven­ter på spur­ten, forklarte Mar­tin.

To­ny Mar­tin går un­der nav­net «pan­zer­wa­gen» – el­ler strids­vog­nen – for­di han ofte vir­ket ustop­pe­lig på tempo­syk­ke­len.

– Jeg for­ven­ter at han skal være der mot slut­ten. Han er sterk og har en stor mo­tor. Han både kan og bør være med i opp­trek­ket. Så blir det opp til meg og de and­re på la­get å plas­se­re oss rik­tig og være der sam­men med ham, sier Kristoff.

Nord­man­nen skal nå fram­over syk­le E3-harle­be­ke fre­dag, Gent-wevel­gem søn­dag og rit­tet De Pan­ne i nes­te uke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.