Åp­ner for å ut­set­te for­bu­det

Spei­de­ren på Flek­ker­øy har al­le­re­de rig­get seg for gass­bal­long­salg på 17. mai. Le­de­ren av byog miljø­ut­val­get vil nå ta sa­ken opp på nytt.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD

Spei­de­re er all­tid be­redt, men et for­bud var de ikke for­be­redt på:

– Det­te sal­get har gitt oss 18.000–20.000 kro­ner i inn­tekt hvert år. Hvor skal vi fin­ne de pen­ge­ne? De vokser ikke på trær, tord­ner Gre­te Li­ane, kas­se­rer for spei­de­ren på Flek­ker­øy.

Hvert år har de uni­for­mer­te hatt gle­de av det lu­kra­ti­ve gass­bal­long­sal­get ved idretts­an­leg­get etter skole­to­get.

Her om­set­tes om lag 200 bal­lon­ger, og årets bal­long­be­stil­ling er un­der­veis fra pro­du­sent. He­li­um er også hand­let inn. Alt var egent­lig klart.

– HULL I HO­DET

Men tors­dag kom ved­ta­ket, ret­te­re sagt for­bu­det, over bor­det i byog miljø­ut­val­get.

Som lyn fra klar 17. mai-him­mel, og eg­net til å ta luf­ta ut av en­hver bal­long på øya.

– Jeg sy­nes det er helt van­vit­tig. Det er ak­ku­rat som å av­ly­se årets fyr­ver­ke­ri på jul­af­ten, ei uke før opp­sky­ting. Var det nes­te år er det helt greit, men halv­an­nen må­ned før er helt hull i ho­det, me­ner kas­se­rer Li­ane.

De tren­ger inn­tek­te­ne til å res­tau­re­re spei­der­sk­øy­ta før årets Bodø-tur og til å drif­te spei­der­hyt­ta på Kår­hol­men.

Spei­der­korp­set på øya tel­ler rundt 110 små og litt stør­re. Å hive seg rundt og fin­ne en lu­kra­tiv inn­tekts­kil­de på kort var­sel, kan bli vri­ent selv for spei­de­re.

UTSETTES TIL 2018?

Sti­an Stor­buk­ås (Frp) er le­der for by- og miljø­ut­val­get, og stem­te selv for for­bu­det etter for­slag fra Ven­st­re.

Nå er­kjen­ner han at sa­ken bur­de vært bed­re ut­re­det først.

– Når vi får kon­kre­te hen­ven­del­ser som det­te, hvor folk har på­ført seg kost­na­der de ikke får re­fun­dert, må vi se på om for­bu­det bør utsettes til nes­te år. Det hand­ler om ryd­dig­het, sier Stor­buk­ås til Fædre­lands­ven­nen.

I en e-post til sine kol­le­ger fre­dag vars­let han at «jeg tar opp det­te igjen på nes­te Bmu-møte, med den in­ten­sjon at det­te ikke iverk­set­tes før i 2018».

I nes­te møte, 6. april, reg­ner han også med at om­fan­get av ska­de­li­den­de or­ga­ni­sa­sjo­ner vil bli pre­sen­tert.

Frp-po­li­ti­ke­ren me­ner li­ke­vel et for­bud i frem­ti­den kan være for­nuf­tig, og at ar­gu­men­tet om for­søp­ling hol­der vann.

De­mo­kra­te­ne var de enes­te som stem­te mot for­bud nå.

– Det­te har tatt helt av, du kun­ne tro alle var på he­li­um. Hast­verk er last­verk, det har jeg lært etter et langt po­li­tisk liv. Her må vi se på kon­se­kven­se­ne først, sier ut­valgs­med­lem Vi­dar Klep­pe, som også me­ner for­bu­det må utsettes til nes­te år.

FOTO: ARKIVFOTO

Salg av gass­bal­lon­ger er god bu­tikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.