La nå bar­na få gle­den av en gass­bal­long en dag i året.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - LENA RUSTAN FIDJESTAD

For­bu­det mot gass­bal­lon­ger i Kristiansand og Aren­dal på 17. mai vek­ker re­ak­sjo­ner. Valg­kamp­le­der Chris­ti­an Eike­land i Frem­skritts­par­ti­et (FRP) Vest-ag­der er ty­de­lig:

– Na­sjo­nal­da­gen er bar­nas dag. Da jeg voks­te opp gle­det jeg meg til is og gass­bal­lon­ger. Om man vil red­de ver­den ved å for­by gass­bal­lon­ger én dag i året, så er det en ube­ty­de­lig ting, etter min me­ning, ar­gu­men­te­rer Eike­land.

På Face­bo­ok for­mu­ler­te han seg silk før hel­ga:

«Nå sy­nes jeg det­te hys­te­ri­et går over stokk og stein. For­by ditt, og for­by datt. Skal man for­by alt man ikke li­ker? La nå bar­na få gle­den av en gass­bal­long en dag i året. (By the way, FRP skal i Vest-ag­der gi ut he­li­ums­bal­lon­ger til bar­na fra tid­lig au­gust til midt­en av sep­tem­ber.)»

Frp-po­li­ti­ke­ren sier vi­de­re at det er lett å ty til for­bud om ting man ikke li­ker.

– Jeg tror ikke for­bud mot gass­bal­lon­ger er ste­get å ta om man vil gjø­re noe med plast­for­urens­nin­gen. Bal­lon­ge­ne ut­gjør en li­ten del av den to­ta­le meng­den plast, ar­gu­men­te­rer Eike­land.

Mi­ra Svart­nes Thor­sen, i Miljø­par­ti­et de Grøn­ne (MDG) ta­ler Eike­land midt imot:

– Vi må slut­te med mas­se gøy om vi skal for­hind­re at ha­vet fyl­les med plast. Da er gass­bal­lon­ger førs­te steg i en leng­re pro­sess. Det kan se ut som om det er pro-

ble­mer inn­ad i FRP. Vi som er til­hen­ge­re av fakta­ba­sert po­li­tikk er gla­de for det, sier Mi­ra Svart­nes

Thor­sen i Miljø­par­ti­et de Grøn­ne.

Hun vi­ser til at Sti­an Stor­buk­ås (FRP) stem­te for for­bud i by- og miljø­ut­val­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.