FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Høi­vold Bryg­ge

● Lig­ger i vann­kan­ten på øst­si­den av Otra på Lund i Kristiansand.

● Eier­sek­sjons­sam­eie med 109 lei­lig­he­ter. Byg­get stod fer­dig i 1990.

● Fa­sa­den er på rundt 10.000 kvad­rat­me­ter, til­sva­ren­de 40.000 fa­sade­pla­ter.

● Få år etter at byg­get sto fer­dig ble det opp­da­get man­ge feil på fa­sa­den.

● I 1995 ble Nor­ges bygg­forsk­nings­in­sti­tutt en­ga­sjert, og kon­klu­der­te se­ne­re med at de fin­sk­pro­du­ser­te, se­ment­ba­ser­te fa­sade­pla­te­ne ikke tål­te klimapå­kjen­nin­ge­ne her til lands.

● Da­væ­ren­de sty­re stev­net en­tre­pre­nør Kru­se Smith i 2001, men in­nen par­te­ne møt­tes i ret­ten inn­gikk de for­lik som in­ne­bar at de­ler av fa­sa­den skul­le ut­bed­res.

● I åre­ne etter­på duk­ket det sta­dig opp nye, fuk­ti­ge over­ras­kel­ser, og be­boer­ne ble be­las­tet med mil­lion­be­løp i re­pa­ra­sjo­ner hvert år.

● I 2014 fikk To­fire AS job­ben med å byt­te hele fa­sa­den. Pri­sen vil ende på mel­lom 40 og 50 mil­lio­ner kro­ner. Be­lø­pet til­sva­rer 360.000 til 460.000 kro­ner per lei­lig­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.