I dag måt­te jeg vanne bloms­te­ne på styre­ter­ras­sen selv.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ROALD ANKERSEN roald.ankersen@fvn.no

å gjø­re.

Det er usik­kert Tøn­nes­sen star­tet dia­lo­gen med Jon S. Ot­ter­sen om å bli styre­le­der. Par­te­ne sier selv «høs­ten 2016».

2. no­vem­ber ble valg­ko­mi­te­en på Høi­vold Bryg­ge ori­en­tert om at det kun­ne opp­stå ha­bi­li­tets­pro­ble­mer, og at det kun­ne være ak­tu­elt å end­re styre­sam­men­set­nin­gen.

Ot­ter­sen stil­te sin plass til dis­po­si­sjon i no­vem­ber 2016, etter å ha sagt ja til styre­plas­sen hos To­Fire. Da var vaktmesterkontrakten sig­nert. Iføl­ge Tøn­nes­sen i To­Fire var kon­trak­ten god­kjent av sty­ret på Høi­vold før 5. ok­to­ber.

BEKYMRET

Valg­ko­mi­te­en var bekymret for Ot­ter­sens dob­belt­rol­ler, men valg­te å fore­slå ham på nytt.

– Vi fant det uhel­dig ut fra et ha­bi­li­tets­spørs­mål. Vur­de­rin­ger fra ad­vo­ka­ter sa li­ke­vel at det ikke var lov­stri­dig så len­ge han fra­tråd­te i alle sa­ker som om­hand­let øko­no­mis­ke dis­po­si­sjo­ner oven­for To­fire, sier Erik Bert­nes i valg­ko­mi­te­en.

De ut­vi­det der­for sty­ret med to per­soner, der en av de nye fikk an­svar for å god­kjen­ne alle fak­tu­ra­er fra To­fire. Sam­ei­er­ne, som har en snitt­al­der på 71 år, god­kjen­te det­te.

Selv om Ot­ter­sen ikke skal ha noe med de øko­no­mis­ke dis­po­si­sjo­ne­ne å gjø­re, så fort­set­ter han som pro­sjekt­le­der. Han ko­or­di­ne­rer ar­bei­det mel­lom Høi­vold Bryg­ge 1 og To­fire AS.

ARKIVFOTO: VEGARD DAMSGAARD

Styre­le­der i sam­ei­et Høi­vold Bryg­ge, Jon S. Ot­ter­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.