FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Fa­sade­pro­sjek­tet 21.04.2015:

● Eks­tra­or­di­nært sam­ei­er­møte i Høi­vold Bryg­ge ved­tar pro­sjek­tet. Kost­nads­ram­me på pro­sjek­tet er 20 mil­lio­ner kro­ner, fer­dig­stilt 2016. Kon­trak­ten til­de­les To­fire AS.

● Sty­rets års­be­ret­ning opp­gir en kost­nads­ram­me 30 mil­lio­ner kro­ner med fer­dig­stil­lel­se 2017.

● I eks­tra­or­di­nært sam­ei­e­møte opp­gis en kost­nads­ram­me på 40 mil­lio­ner kro­ner.

● In­for­ma­sjons­møte i Høi­vold Bryg­ge. Jon Si­gurd Ot­ter­sen og Finn Haug­land øns­ker ikke gjen­valg, men tar gjen­valg hvis sam­ei­et øns­ker det.

● To­fire AS til­de­les vakt­mes­ter­opp­drag for 5 år.

● Nytt sty­re i To­fire AS: Jon Si­gurd Ot­ter­sen (styre­le­der), Ru­ben Mø­vik (nest­le­der), Thor Ar­ne Tøn­nes­sen (styre­med­lem) og Chris­tin Øst­has­sel (styre­med­lem).

● Nytt sty­re i sam­ei­et Høi­vold Bryg­ge: Jon S. Ot­ter­sen (styre­le­der), Finn Haug­land, Ot­tar Lærum, Astrid Aas (ny) og Stå­le Rys­stad (ny).

14.02.2016: 18.08.2016: 22.11.2016:

01.01.2017: 17.01.2017:

26.01.2017:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.