Hver av oss kas­ter over e

Inn­byg­ger­ne i kris­tian­sands re­gio­nen kas­ter mer enn tre gan­ger så mye av­fall nå som på be­gyn­nel­sen av 90-tal­let. Over halv­par­ten av av­fal­let le­ve­res inn på en av de fire­gjen­vin­ning s sta­sjo­ne­ne.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– At ord­nin­gen er gra­tis er vel­dig bra. Selv bru­ker vi å dra her re­la­tivt ofte, sier Hel­ga Ba­tes fra Lund til Fædre­lands­ven­nen.

På gjen­vin­ning s sta­sjo­nen til Av­fall Sør i Sør­lands­par­ken kom­mer det en jevn strøm av bi­ler med og uten hen­ger en tid­lig lør­dags etter­mid­dag. I over 20 år har inn­byg­ger­ne i Kristiansand, Song­da­len, Søg­ne og Ven­ne­sla kun­ne dra til den­ne og tre and­re gjen­vin­ning s sta­sjo­ner for å kvit­te seg med av­fal­let sitt gra­tis.

I 2016 sam­let Av­fall Sør inn 67.522 tonn hus­hold­nings­av­fall, in­klu­dert gjen­bruk, teksti­ler og sko, for kom­mu­ne­ne Kristiansand, Song­da­len, Søg­ne og Ven­ne­sla.

Det til­sva­rer 550 kilo av­fall pr inn­byg­ger hver i 2016, en øk­ning på 8 kilo fra året før. Lands­gjen­nom­snit­tet for 2016 fore­lig­ger først i juni, men i 2015 lå det på 439 kilo.

– Jeg er ikke over­ras­ket over tal­let. Det kas­tes mye, sier Ba­tes, som selv er na­tur­fag­læ­rer og har over gjen­nom­snit­tet kus­tus på re­sir­kurl­erin­gen i hei­men.

– Vi har vel seks søp­pel­kas­ser i hu­set; en for glass og me­tall, en for papp og pair, en for pant, en for plast, en for mat­av­fall og en for rest­av­fall, sier Ba­tes.

SAMLER INN MER

–At kris­tian­sands re­gio­nen lig­ger så­pass mye høy­ere enn lands­gjen­nom­snit­tet har nok noe å gjø­re med gjen­vin­ningsta­sjo­ne­ne våre. Over halv­par­ten av av­fal­let le­ve­res nem­lig her, og vi har en lang og god tra­di­sjon for at folk opp­sø­ker dem, sier Lars Pe­der­sen, kom­mu­ni­ka­sjons­an­svar­lig i Av­fall Sør.

Han tror imi­der­tid ikke inn­byg­ger­ne i re­gio­nen kas­ter mer enn lands­gjen­nom­snit­tet, me­na t sel­ska­pet han re­pre­sen­te­rer kla­rer å sam­le inn mer.

– Det har nok mye å gjø­re med at til­bu­det er gra­tis, noe som har vært et øns­ke fra vår side da vi hel­ler vil at av­fal­let hav­ner til gjen­vin­ning enn i ei grøft ute i na­tu­ren. Man­ge bru­ker gjen­vin­nings­sta­sjo­nen både ti og fem­ten gan­ger, sær­lig i for­bin­del­se med opp­ryd­ding og oppus­sing, for­tel­ler Pe­der­sen og fort­set­ter:

– Så er det nok ikke å leg­ge skjul på at vi både har en del næ­rings­dri­ven­de og inn­byg­ge­re fra nabo­kom­mu­ner som be­nyt­ter seg av gra­tis­til­bu­det, men skul­le brukt and­re le­ve­rings­ord­nin­ger. Fore­lø­pig har vi dess­ver­re ikke en god nok ord­ning å kon­trol­le­re det­te på.

Noe Stef­fen Jør­gen­sen også sy­nes man kun­ne blitt bed­re på.

– Det bur­de nok vært litt mer kon­troll, ja, sier Jør­gen­sen, som

FOTO: JACOB BUCHARD

Hel­ga og Josh Ba­tes be­nyt­ter seg jevn­lig av gjen­vin­nings­sta­sjo­ne­ne i Kristiansand. Her kvit­ter de seg med res­ter fra oppus­sing.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.