Et halv tonn av­fall i året

Faedrelandsvennen - - NYHETER - RICHARD NODELAND

lør­dag var ute i pri­vat ærend.

– Vi kjøp­te nytt hus i går, og er i full gang med oppus­sin­gen. Det blir nok en del lass fram­over, sier Jør­gen­sen som an­slår han bru­ker til­bu­det opp til 20 gan­ger i året.

– ALTFOR KJØPEKÅTE

Ser man på av­falls­meng­den de sis­te 25 åre­ne har den­ne i meste­par­ten av pe­rio­den ut­vik­let seg jevnt og trutt med for­bruks­veks­ten. For 25 år si­den kas­tet inn­byg­ger­ne i kris­tian­sands­re­gio­nen 170 kilo av­fall hver. Nå er av­falls­meng­den mer enn tre­dob­let.

– Det er for­bru­ket som er det mest sen­tra­le her. Vi er altfor kjøpekåte og kjø­per altfor mye. Ta klær for ek­sem­pel. For å pro­du­se­re en kilo klær bru­kes 2500 li­ter vann og en halv kilo kje­mi­ka­li­er. Nå vi vet at hver nord­mann fyl­ler kles­ska­pet med 16,5 kilo klær hvert år, dob­belt så mye som på 90-tal­let, skjøn­ner man at det er mye å ta tak i, sier Lars Pe­der­sen, kom­mu­ni­ka­sjons­an­svar­lig i Av­fall Sør.

OPPUS­SING = AV­FALL

– Det kom­mer utro­lig mye tre­verk inn som ty­de­lig­vis stam­mer fra oppus­sing. På en hek­tisk dag tøm­mes tre­con­tai­ner­ne inn­til 30 gan­ger, sier Kay Flem­ming Pe­der­sen som job­ber ved gjen­vin­nings­sta­sjo­nen i Sør­lands­par­ken.

Han for­tel­ler at den mest hek­tis­ke se­son­gen star­ter nå og va­rer gjen­nom som­mer­en.

– De fles­te er vel­dig flin­ke til å gjen­vin­ne, så det blir lite kjef­ting, sier Pe­der­sen.

Om folk flest er gode til å sor­te­re, sli­ter de imid­ler­tid mer med til­hen­ger­ne.

– Det er ar­tig å se folk ryg­ge med hen­ger. Hvis én av ti får det til, vil jeg ka­rak­te­ri­se­re det som en god dag, hum­rer Pe­der­sen.

In­ne i hal­len hvor man kan le­ve­re el-av­fall, tref­fer vi kol­le­ga og lær­ling Even As­lak­sen.

– Du mer­ker det har blitt en bruk-og-kast-men­ta­li­tet hos folk, sier As­lak­sen og skuer ut over kas­se­ne med øde­lagt, men også fullt bruk­ba­re el-ar­tik­ler.

– Det skjer ofte at folk kas­ter ting som fort­satt vir­ker. Det kan være alt fra gam­le plate­spil­le­re til ra­dio­er og spill­kon­sol­ler. Vi fikk ny­lig inn en kas­se-tv som lå uåp­net i eska, for­tel­ler han.

FAKTA: Sor­te­ring i kris­tian­sands­re­gio­nen:

● Hver inn­byg­ger i kris­tian­sands­re­gio­nen kas­tet i 2015:

● 210,5 kilo rest­av­fall

● 88,6 kilo tre­av­fall

● 57,6 kilo pa­pir, papp og drikke­kar­tong

● 53,8 kilo bio­av­fall

● 32,2 kilo be­tong, mur­stein og ke­ra­mikk

● 31,2 kilo hage­av­fall

● 15,9 kilo far­lig av­fall

● 12,7 kilo elek­tro­av­fall

● 8 kilo glass og me­tall­em­bal­la­sje

● 5,6 kilo gips

● 1,4 kilo dekk Nes­ten halv­par­ten av alt bio­av­fall (96 kilo) i kris­tian­sands­re­gio­nen sor­te­res feil: 50 kilo går i brun dunk, res­ten går i rest­av­fall el­ler grønn dunk.

● Av bio­av­fal­let på 96 kilo er 70 av dem mat­av­fall.

● 25 pro­sent av papp- og pa­pir­av­fal­let kas­tes feil og blir ikke gjen­vun­net.

● Den to­ta­le pa­pir­meng­den min­ker, i tråd med tren­den i res­ten av lan­det.

FOTO: JACOB BUCHARD

Lør­dag var det en jevn strøm av bi­ler inn til gjen­vin­nings­sta­sjo­nen i Sør­lands­par­ken. Det kan imid­ler­tid bli langt «ver­re» enn det­te, med stille­stå­en­de kø fra 10 til 14 på de mest hek­tis­ke da­ge­ne.

FOTO: JACOB BUCHARD

Lær­ling Even As­lak­sen føl­ger med på at folk kas­ter el-av­fal­let i rik­tig kas­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.