Ned i kilo og opp i form

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

Dis­se kvin­ne­ne leg­ger ikke skjul på det: De vei­er for mye og er to­talt ut­ren­te. Og nå ak­ter de å gjen­nom­føre Triquart om fire må­ne­der!

– De har sagt at det er lov å kry­pe over mål, ler Ire­ne Sør­li (35).

Og straks ler res­ten av dame­gjen­gen med: An­ne Mo­land Jo­hann­es­sen (41), Ed­da Ryk­ken (49) og Ste­fa­nia Hel­ga­dottir (33).

For det er med skrekk­blan­det fryd de går løs på ikke bare må­let om å kom­me seg gjen­nom Triquart’en, men også en livs­stils­end­ring som så­dan. De skal opp av so­fa­en.

Opp­leg­get er i regi av ar­ran­gø­ren av idretts­ar­ran­ge­men­tet.

– Hen­sik­ten er å hjel­pe folk til å få bed­re mo­sjon og bed­re kost­hold. Og dess­uten å vise at de kan gjen­nom­føre Triquar­ten, sier stevne­le­der Fred Art­hur As­dal.

HELT UT­REN­TE

Kvin­ne­ne som nå for­plik­ter seg til tre­nings- og kost­opp­leg­get er helt ut­ren­te.

– Jeg løf­tet vek­ter et år i ung­dom­men, men det er 20 år si­den, sier Hel­ga­dottir.

Og i åre­nes løp la hun kraf­tig på seg. Til slutt stan­set vek­ta på 170 kilo. Da ble hun slanke­ope­rert, nå vei­er hun 120 kilo.

FAKTA Triquart 2017

● Ar­ran­ge­res i Kristiansand 30. juli.

For mo­sjo­nis­ter er det to dis­tan­ser å vel­ge mel­lom:

● Nor­mal­dis­tan­sen (lang løy­pe) er 1.500 me­ter svøm­ming, 40 kilo­me­ter syk­ling og 10 kilo­me­ter lø­ping.

● Sprint (kort løy­pe) er 500 me­ter svøm­ming, 20 kilo­me­ter syk­ling og 5 kilo­me­ter løp.

– Jeg vil jo mer ned i vekt, men det er ikke vik­tigst. Jeg øns­ker mer styr­ke i krop­pen og rik­tig tre­nings­tek­nikk, sier hun.

De er mød­re, og An­ne Mo­land Jo­hann­es­sen inn­røm­mer at det har vært for lett å bru­ke un­ge­ne som unn­skyld­ning for dår­lig tid og mang­len­de ener­gi til an­net.

– Men den går ikke len­ger. De er ten­årin­ger nå, sier hun som også øns­ker å være et for­bil­de for dem.

STØTTEMEDLEM

Sør­li for­tel­ler at hun er iv­rig støttemedlem for et tre­nings­sen­ter.

– So­fa­en har vært altfor lett å ty til. Men nå har jeg be­gynt å bli bekymret for hel­sa og tenkt at jeg må kom­me i gang med tre­ning, sier hun.

Ryk­ken tren­te fram til for fire år si­den, men sam­ti­dig med at hun slut­tet å røy­ke slut­tet hun med tre­nin­gen også.

– Nå går det ikke len­ger. Jeg vil ned i vekt og kom­me i bed­re form. Jeg vil bli eld­re med hel­sa i be­hold, med­gir hun.

TRE GAN­GER I UKA

As­dal rå­der da­me­ne til å tre­ne tre gan­ger i uka til å be­gyn­ne med.

– Det nyt­ter ikke å gå i gang med tre­ning sju da­ger i uka. Da ri­si­ke­rer man å bli ska­det fy­sisk og mis­te mo­ti­va­sjo­nen, sier han.

Han sier de må ta trap­pa i ste­det for heis og gå av to holde­plas­ser tid­li­ge­re med bus­sen.

As­dal gikk for ti år si­den selv gjen­nom en om­fat­ten­de livs­stils­end­ring.

– Jeg var en sofag­ris, glad i vin og bø­ker. Da skjøn­te jeg at jeg måt­te gjø­re noe jeg også, for­tel­ler han.

Må HA HUMOR

Mens vi snak­ker med kvin­ne­ne ,sit­ter lat­ter løs. Det er helt nød­ven­dig med humor, det­te skal være gøy også. De hå­per å få trent sam­men en del i må­ne­de­ne som kom­mer.

Men Ire­ne Sør­li opp­sum­me­re det hele greit på veg­ne av dem alle:

– Det­te er jo litt gal­skap da!

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

De har en del kilo for mye, ut­ren­te er de og. Men nå skal An­ne Mo­land Jo­hann­es­sen, Ed­da Ryk­ken, Ste­fa­nia Hel­ga­dottir og Ire­ne Sør­li gjen­nom et tre­nings­opp­legg som skal få dem gjen­nom Triquart’en i juli.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.