Kåret til årets båt­kom­mu­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Kristiansand hyl­les for å leg­ge til ret­te for båt­folk, og ble lør­dag til­delt pri­sen Årets båt­kom­mu­ne. Pri­sen de­les ut av Kon­ge­lig Norsk Båt­for­bund (KNBF). Kristiansand kom­mu­ne dis­po­ne­rer i dag 22 båt­hav­ner og rundt 4800 båt­plas­ser, et tall som har økt vold­somt de sis­te 10-15 åre­ne. Det har jury­en mer­ket seg: «Kristiansand kom­mu­ne vir­ker ak­tiv og er frem­over­lent i til­nær­min­gen til båt­fol­ket. De tar båt­fol­ket på al­vor og det fore­går en kon­ti­nu­er­lig ut­vik­ling av ek­sis­te­ren­de hav­ner og utbygging av nye . Kristiansand mot­tar nå et stort skilt som skal hen­ge et sted ved inn­kjø­ring til byen helt fram til nes­te ut­de­ling om ett år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.