Er Sp for tid­lig i form?

Tryg­ve Slags­vold Ve­dum har på im­po­ne­ren­de måte klart å sam­le Sp. Og gode må­lin­ger løf­tet hel­gas lands­møte. Men seks må­ne­der kan være lang tid i po­li­tik­ken.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

doms­le­der Sand­ra Borch, som ble skjelt ut av parti­le­de­ren.

●● Det end­te med at Na­var­sete gikk. Slags­vold Ve­dum kom. Han over­tok et par­ti som året før had­de gjort sitt dår­ligs­te valg noen sin­ne, med 5,5 pro­sent. Det før­te til en ha­vari­kom­mi­sjon som var bru­talt ær­lig om Sps mang­len­de ap­pell blant folk flest.

●● På den­ne hel­gas lands­møte vir­ket alt det som en evig­het si­den.

●● I dag er Sp et par­ti i vold­som vekst. Og med en le­der som har klart det kunst­styk­ket å ikke bare sam­le par­ti­et, men å sam­le det selv om både Na­var­sete og Bor­ten Moe fort­sat­te på sen­tra­le are­na­er i par­ti­et. Il­lust­re­ren­de for det gode sam­hol­det Slags­vold Ve­dum har klart å byg­ge, av­le­ver­te Na­var­sete nær­mest en kjær­lig­hets­er­klæ­ring til parti­le­de­ren fra lands­mø­tets ta­ler­stol: «Mi e rett og slett glad i deg», sa hun til run­gen­de ap­plaus.

●● Det sam­me ble Na­var­sete selv til del da nevn­te Sand­ra Borch un­der en an­nen del av de­bat­ten gikk opp på ta­ler­sto­len og over­le­ver­te en bloms­ter­bu­kett til den tid­li­ge­re parti­le­de­ren for hen­nes kamp for for­svars­in­stal­la­sjo­ner i NordNor­ge.

●● Idyl­len er nær to­tal i da­gens Sp. Også po­li­tisk. Ulike syns­punk­ter er det. Men det er stort sett på «ufar­li­ge» sa­ker for par­ti­et, som hvor stor støt­te el-bi­ler skal ha, om nar­ko­tika­po­li­tik­ken skal li­be­ra­li­se­res og om man skal kun­ne ta ut ut­byt­te in­nen vel­ferds­sek­to­ren.

●● Og op­ti­mis­men sti­ger for det kom­men­de val­get. På hel­gas lands­møte ble det i kor­ri­do­re­ne snak­ket om hvem som skal be­kle stats­råds­pos­te­ne i en ny re­gje­ring.

●● Sp-er­ne fø­ler seg tryg­ge på at de­sen­tra­li­se­ring om­si­der er en sak som fav­ner bre­de vel­ger­mas­ser. Men ser man nær­me­re på me­nings­må­lin­ge­ne, var det først da ulve­sa­ken kom på dags­or­den at må­lin­ge­ne vir­ke­lig tok av. Gjen­nom sto­re de­ler av fjor­året lå Sp jevnt og trutt på 6-7 pro­sent, selv om ho­ved­trek­ke­ne i re­gje­rin­gens man­ge re­for­mer da etter hvert var godt kjent. For ek­sem­pel var kom­mune­re­for­men på sitt kan­skje al­ler he­tes­te inn mot som­mer­en, da man­ge kom­mu­ner av­holdt folke­av­stem­nin­ger.

●● Først i de­sem­ber, med ulve­sa­ken, kom løf­tet for Sp. Hittil har det ført par­ti­et opp til et gjen­nom­snitt på drøyt 11 pro­sent på må­lin­ge­ne. Det er svært høyt. Og ikke så fryk­te­lig langt unna re­kord­re­sul­ta­tet fra 1993 på 16,8 pro­sent. Den gang var for­kla­rin­gen folke­av­stem­nin­gen om EU. Da det te­ma­et var over, var den mas­si­ve støt­ten til Sp det også.

●● I hel­ga ved­tok par­ti­et et pro­gram med vekt på tra­di­sjo­nel­le Sp-sa­ker. Det sto­re spørs­må­let er om det vil være nok til å hol­de på og kan­skje få enda fle­re vel­ge­re. El­ler om fo­ku­set på det som nå er Sps vin­ner­sa­ker, vil snu før vel­ger­ne går til ur­ne­ne 11. sep­tem­ber.

●● En opp­glødd de­le­gat sa på lands­mø­tet: «Vi har ikke snudd kap­pen etter vin­den. Vi har snudd vin­den».

●● Men Sp vet bed­re enn man­ge and­re at vin­den kan snu igjen.

FOTO: NTB SCANPIX

Hele Sps le­del­se ble gjen­valgt på lands­mø­tet. Fra ven­st­re Ola Bor­ten Moe (1. nest­le­der), An­ne Beathe Kris­ti­an­sen Tvin­ne­reim (2. nest­le­der) og parti­le­der Tryg­ve Slags­vold Ve­dum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.